ที่ดิน ส.ป.ก. - Sor Por Gor Land  
  กฏระเบียบที่ดิน ส.ป.ก. (4-01)  

     
ส.ป.ก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐยกให้เกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน หรือตามคำประกาศที่เรียกกันว่า ส.ป.ก. 4-01

กฎระเบียบการครอบครองที่ดิน สปก. 4-01

 • ผู้ครอบครองจะต้องเป็นเกษตรกร หรือมีประสบการณ์การเกษตร
 • พื้นที่ดินจะต้องใช้เพื่อการเกษตรจะใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่ได้
 • ห้ามมิให้ขาย หรือเปลี่ยนมือไปให้ผู้อื่น แต่เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทได้
 • ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะต้องคืนให้กับรัฐ
 • ที่ดินในเขตอุทยาน หรือในเขตป่าสงวน หรือที่ลาด หรือที่เนิน 35 ดีกรีหรือมากกว่า ไม่สามารถครอบครองได้
 • บุคคลมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินไม่เกิน 25 ไร่ ครอบครัวมีสิทธิ์ครอบครองไม่เกิน 50 ไร่

ที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ดินที่รัฐให้ประชาชนครอบครอง เพื่อปฏิรูปที่ดินเป็นพื้นที่ทำกิน บุคคลมีสิทธิครอบครองที่ดินไม่เกิน 25ไร่ และครอบครัวละไม่เกิน 50ไร่

ส.ป.ก.จะออกหนังสือรับรองและโฉนดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

ส.ก.1 เป็นหนังสือจับจอง หรือหนังสือครอบครองที่ดินเพื่อจะใช้ในการทำกินหรือการเกษตร ไม่ใช่หนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดิน

น.ส.2 เป็นหนังสือรับรองว่าเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติให้เป็นที่ดินทำกิน หรือการเกษตร ผู้ครอบครองจะต้องปฏิรูปที่ดิน ให้เป็นประโยชน์ 75%ของที่ดินอย่างน้อย 3ปีจึงจะยื่นหนังสือขอสิทธิ ิเป็นเจ้าของที่ดินได้ กรมที่ดินจึงจะออกเอกสารสิทธิ์เรียก น.ส. 3หรือ น.ส.3ก แล้วแต่กรณี

น.ส. 3 หรือ น.ส. 3ก เป็นหนังสือรับรองว่าที่ดินผืนนี้ได้มีการปฏิรูปเป็นเวลาย่างน้อย 3ปี ได้ทำการรังวัดที่ดินและลงทะเบียนเป็นหลักฐาน

น.ส. 3ก เป็นหนังสือรับรองเหมือนหนังสือ น.ส. 3 เพียงแต่ น.ส. 3ก เพิ่มรูปถ่ายของที่ดินทางอากาศ

น.ส. 3 และ น.ส. 3ก ไม่ใช่โฉนดที่ดิน เพียงแต่เป็นหนังสือสิทธิเจ้าของที่ดินที่ได้รับรองว่าได้ทำประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าว และได้ทำรังวัดและจดทะเบียนเป็นหลักฐาน มีรูปถ่ายทางอากาศ

น.ส. 3 และ น.ส. 3ก เป็นที่ดินเพื่อการเกษตร จะใช้เป็นประโยชน์อื่นใดมิได้

ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินที่รัฐยกให้เป็นที่ดินทำกิน ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่เป็นมรดกตกทอดได้ การซื้อขายที่ดินเป็นสิ่งผิดกฏหมาย

ที่ดินในเขตอุทยาน ที่ดินในเขตป่าไม้ ที่ดินในเขตภูเขาและรอบภูเขาที่เป็นที่ลาดชัน 35 ดีกรีหรือมากกว่า ไม่สามารถครอบครองได้

พระราชฃบัญญัติ ส.ป.ก.

ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.

News related Sor Por Gor land

น.ส.3

Start Page

Living

 
ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินทำกิน ซื้อขายไม่ได้

โฉนด น.ส. 3 สามารถซื้อขายได้ แต่ไม่สามารถใช้ทำประโยชน์อื่นใดได้ นอกจากเกษตรกรรม

Sor Por Gor land is the land for agriculture not for buy or sell,

Nor Sor 3 can be buy or sell, but the land still can't be uses for anything else but agricuture

 

 

 

 

     

Sor Por Gor (or So Po Ko) land is the land government allocated to the poor farmers for agriculture or as the document called Sor Por Gor 4-01 (สปก. 4-01) which managed by The Department of Land Reform for Agriculture [สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)]

qualification and the law for the land reform;

 • must be a farmer or have agriculture background
 • the land must be used for agriculture only can not be used for anything else
 • the land can not be sold or changing hand to anyone, but can be pass along to their heir
 • any unused or un-developing land must return to government
 • the land in national park, national forest and the land on slope of 35 degree angle or more are not allow to occupied
 • each person allow to occupied the land no more than 25 rai the maximum a family can occupied no more than 50 rai

(Clear the confusing. The follow spelling should be changed : Sor Kor. - to - Sor Gor. The word 'Sor Kor' may pronounces sound like 'Sor Cor' which is the occupied land before Sor Por Gor land was announced)

The following written by The Attorneys of Chiang Rai Association.

The Deed Title will issue by government Deed Title Division in the following steps.

Sor Kor 1 (let called S.K.-1) The S.K.-1 is the document issue to someone who has notify that he or she has reserved to be the owner of a piece of property, it is not a Deed Title for property owner.
When and if the government had announced what the purpose of that piece of land to be used for (farming etc.) then the person holding S.K.-1 will entitle to receive Deed Title as a lawful owner. The S.K.-1 also can be used for transfer the entitlement to someone else when he or she decided to give-up the right of entitlement.

Nor Sor 2 (N.S.-2) is the document issue by government for the purpose of owning and using the land temporary and the owner must used 75%of the land beneficially within three years.
The N.S.-2 can not be transfer to someone else, when and if the owner of the property has accomplished according to the law the owner of property can submit for entitlement of property, and the government will issue Nor Sor 3 or Nor Sor 3-Kor (N.S.-3 or N.S.-3 K)

N.S.-3 is the document of approval from official to say that this piece of property had been improved for benefit, and the property had been survey and measured and mapping in to the record book.

N.S.-3 K. this document is the same as N.S.-3 except N.S.-3 K. include bird-eyes view of the property.

Sor. Por. Kor 4-01 (S.P.K. 4-01) land is the land that government given to the poor to make use of the land beneficially.

 

S.P.K. 4-01 land does not have deed title and can not be sold legally. The government give-out the land 25 rai to each poor people to own with exception, to be legally own that 25 rai the owner of the land must make use 75% of that piece of land beneficially within three years, then after three years the land must be survey and certified from the land management department.

The land of National Park, National Forest and part of protected land such as the hill slope over 35 degree and the land around the hillside are protected land and can not be owned legally

Owning the S.P.K. land that did not follow the requirement by law or the land within the boundary of National Park, National Forest and protected land can be prosecuted and take away the land, even though it has deed title.

The loophole of the law; the illegal land encroachment using the law called Phor Bor Thor-5 (P.B.T.-5) for short. P.B.T.-5 is local tax law, by paying local tax for a piece of property every year for three years or more the tax payer can use the record to obtain N.S.-3 document by the approval government land division, and he or she will be the owner of that land. This is not legal even though all the documents are correct, if and when the government found out the land appear to be part of S.P.K. land the land will be take away and the land's owner could be prosecuted for land encroachment.

One of good example going on right now is in Samui Island, part of the land development by The Peak Property are under investigate for land encroachment.