ข่าวที่ดิน สปก  
ครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวน  
     
       
       
       

อีกหนึ่งคดีตัวอย่าง

คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ ๗๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนางชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ เนื้อที่รวม ๒,๑๑๑ ไร ๑ งาน ๖๙ ตารางวา หลังจากการตรวจสอบ และพบว่าที่ดินอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออก น.ส.3 ก. ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗)

ที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองสามครั้ง จาก น.ส. ๒ ก (หนังสือครอบครองเพื่อทำประโยชน์) ใบ ภบท ๕ (ภาษีบำรุงท้องถิ่น) และกลายมาเป็น นส ๓ ก และสุดท้ายตกอยู่ในการครอบครองของ จึงรุ่งเรืองกิจ ทั้งสามคน

แสดงว่ามีการซื้อ - ขาย ถึง ๓ ครั้ง เริ่มตั้งแต่ที่ดินยังไม่มีการทำประโยชน์

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ ๒๔๘๔

ห้ามยึดถือ / ครอบครอง / ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย / ก่อสร้าง / แผ้วถาง / เผาป่า / ทำไม้ / เก็บหาของป่า หรือทำให้ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมสภาพ

บทลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ผู้ฝ่าฝืน  จำคุก ๑ – ๑๐ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ก็ต้องรอดูว่าคดีนี้จะจบกันอย่างไร ... ที่ผ่านมามีคนถูกปรับและติดคุกหลายรายแล้ว

 

ข่าวที่ดิน สปก
ข่าวกรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนด นส,3 ก ซึ่งครอบครองโดย นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นางชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รวม 59 ฉบับ รวมเป็นเนื้้อที่ 2,111 ไร่
       
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com