April 17, 2017
Living in Thailand

ข่าวที่ดิน สปก

 
หน้าแรก living live in            

ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกคำสั่งศาลปกครอง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

และแล้วก็ใช้มาตรา 44 ฟันฉับ

คณะรัฐมนตรี คสช.เห็นชอบใช้มาตรา 44 ปลดล็อกคณะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)
ใช้ที่ดิน สปก.ผิดวัตถุประสงค์ ด้วยการให้บริษัทเอกชนใช้ที่ดิน สปก.เพื่อกิจกรรมพลังงาน
ซึ่งศาลปกครองได้วินิจฉัยแล้วว่าผิดดวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดิน สปก. นั่นหมายถึง
กิจการพลังงานกังหันลม สัมประทานปิโตเลียม เหมืองแร่ ฯลฯ ต้องยุติ
และเจ้าหน้าที่ คปก.ต้องมีความผิดในการอนุมัติให้บริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน สปก.
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การใช้มาตรา 44 ปลดล็อกคำสั่งศาลปกครองถูกต้องหรือไม่ ในไม่ช้าต้องมีการฟ้องร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน

คสช.ใช้มาตร 44 อนุมัติให้ใช้ที่ดินสปก. เพื่อกิจการพลังงานแต่ไม่ได้กล่าวถึงข้าราชการ คปก.
ไม่มีความผิด หรือยังมีความผิดอยู่ จากกรณีที่อนุมัติให้เอกชนใช้ที่ดินสปก.ผิดวัตถุประสงค์

คำถามมีอยู่ว่าการใช้มาตรา 44 ในกรณีนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 หรือไม่

บทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 265 วรรคสองระบุว่า

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ยังให้อำนาจ คสช.เบ็ดเเสร็จพร้อมกฏหมายรองรับด้วย

ครับ เนติบริกรเขารอบครอบ

แต่การใช้ ม.44 ในกรณีเช่นนี้ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่ จะเป็นการเอื้อประโยชน์บริษัทเอกชนหรือไม่
และเป็นการยกโทษให้ข้าราชการที่กระทำความผิดต่อหน้าที่หรือเปล่าฟังจาก ปรมาจารย์กฏหมาย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พูดถึงการให้สัมประทานแหล่งพลังงานในพื้นที่ สปก. ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร

บอกว่า ไม่กล้าตอบว่า จะใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาหรือไม่ แต่จะมีการเสนอต่อที่ประชุม
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ปัญหาเวลานี้มีพื้นที่ ส.ป.ก. บางแห่งไม่เหมาะทำการเกษตรต่อไป จึงเปลี่ยนไปให้สัมปทานทำแร่
แต่ปัญหามีอยู่ว่า ขัดกับวัตถุประสงค์ ส.ป.ก. หรือไม่

ทั้งนี้ จะไม่ยอมให้มีการขายหรือนำพื้นที่การเกษตรไปใช้ในด้านอื่น เราต้องการรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้
จึงต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ โดยจะผ่อนคลาย 3 ประเด็นใหญ่ คือ

1) พื้นที่ที่จะใช้ในประโยชน์ด้านพลังงานลม ปิโตรเลียม แก๊ส และพลังงานน้ำ ต้องใช้พื้นที่ส.ป.ก.
ที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่านั้น

2) ด้านที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากรธรรมชาติ คือ แร่ น้ำมันและแก๊ส

3) เรื่องสาธารณูปโภคในการวางระบบอะไรบางอย่าง ซึ่งจำเป็นต้องได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
บางเรื่องต้องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ใช่ไปยกเว้นกันตามใจชอบ ต้องมีการสำรวจการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ถ้าไม่ผ่านก็จบ แต่ถ้าอีไอเอผ่านแต่ติดเรื่องส.ป.ก. เราก็จะผ่อนคลายให้

ชัดเจนนะครับ


สตง. ถาม สปก. เจตนารมณ์การปฏิรูปที่ดิน

สืบเนื่องจาก สปก. ให้เอกชนเช่าที่ดิน สปก. ทำพลังงานลม

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เห็นว่า การให้เอกชนเช่าพื้นที่ สปก. เพื่อกิจการกังหันลม ไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก)

พิจารณาตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่มีคำสั่งสให้บริษัทเทพสถิต วินด์ฟาร์ม หยุดดำเนินกิจการกังหันลม ในพื้นที่สปก. จังหวัดชัยภูมิ และจากการลงพื้นที่สำรวจ สตง.เห็นว่า การติดตั้งกังหันลมใช้เนื้อที่ 1 ไร่ต่อเสา แต่ละบริษัทติดตั้ง 30-40 เสา ทำให้เสียพื้นที่เกษตรกรรม 30-40 ไร่ ทำให้การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมลดลง สตง.เห็นว่า สปก.ควรทบทวนทั้งระบบ

กังหันลม 30-40 ต้นผลิดไฟฟ้ามูลค่านับพันล้านแต่ละปี เกษตรกรได้ค่าเช่าเพียง 9 แสน-1.2 ล้านบาท แต่ขาดพื้นที่ทำกิน 30-40 ไร่

สตง.ยังพบว่า มีกลุ่มนักการเมืองฉวยโอกาสใช้พื้นที่ สปก.เพื่อโครงการพลังงานทางเลือกเป็นการฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน์ เอื้อกลุ่มนายทุนที่มีเพียง 5 บริษัทแม่ แตกแยกเป็นบริษัทลูก 10 บริษัท ทำสัญญาเช่าที่ สปก. ติดตั้งกังหันลม 30-40 ต้นต่อบริษัท

สปก. - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ชื่อก็น่าจะชัดเจน) การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็เพื้อเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน การใช้ที่ดิน สปก.เพื่อประโยชน์อื่นใดไม่น่า จะถูกต้องตามกฏหมาย สักวันหนึ่งการฟ้องร้องเกิดขึ้นก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตอนุโลมที่มีการเล่นแร่ แปรธาตุบิดเบือนกฏหมายในหลายพื้นที่

 
 
 
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com