ปรับปรุงแก้ไข October 1, 2017
Living in Thailand

ข่าวที่ดิน สปก

 
หน้าแรก living live in            

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงใช้ที่ดิน สปก. ทำเหมืองแร่-กังหันลม

สืบเนื่องจาก สปก. ให้เอกชนเช่าที่ดิน สปก. ทำพลังงานลม   ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
วิธีที่ถูกต้อง

โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) ก็เกิดจากคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดการ
ที่ดินให้เกษตรกร ถูกต้อง และเป็นธรรม

(ฉนั้น การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สปก. จึงต้อง
ผ่านความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี) ถ้าใครคิดว่า สปก.จัดให้ ถูกต้อง ชีวร์
มันอาจจะไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง ไม่ชัวร์ ตามที่ จุดประสงค์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี

 

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2560 คณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและยินยอมให้ใช้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ เกษตรกร และประโยชน์ต่อสาธารณะ
ของประเทศ พ.ศ. ....

(หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเกษตรกรรม)

การขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.นั้น จะต้องไม่เป็นที่ที่พระราชทาน ได้รับบริจาคในการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นที่ดินในโครงการพระราชดำริ หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

หากต้องการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. เช่น การทำเหมืองแร่ ผลิตพลังงานหมุนเวียน พลังงาน
ไฟฟ้าโดยใช้แรงลม ติดกังหัน ให้ยื่นคำขอกับ ส.ป.ก.ท้องที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์
แต่หากมีการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ์เกษตรกรที่เป็นผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก.ต้องมี
การชดเชยเยียวยาตามกฎกระทรวงกำหนด

นอกจากนี้ หากเป็นที่ดินเกิน 500 ไร่ และมีระยะเวลาการขอใช้ที่ดินเกิน 30 ปี
หรือเป็นที่ดินตามคำขอนั้นเป็นที่ดินของหน่วยงานรัฐได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อทำให้
เป็นแปลงเกษตรกรรม มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปที่ดินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนิน
การ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) จะอนุญาตด้วยตนเองไม่ได้
จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.ก่อน และจะต้องมีคำยินยอมจากเกษตรกร
ที่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการต่อที่ดินนั้นด้วย รวมถึงต้องเป็นที่ดินที่ไม่มีศักยภาพใน
การทำเกษตร และสำหรับบุคคลที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.อยู่ก่อนหน้าร่าง
กฎกระทรวงฯ จะมีผลบังคับใช้จะต้องติดต่อยื่นคำขอต่อ ส.ป.ก.ใน 60 วัน หลังจาก
กฎกระทรวงใช้บังคับ

 
 
 
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com