Living in Thailand

ข่าวที่ดิน สปก.

 
start page living live in            

16โครงการกังหันไฟฟ้า

สืบเนื่องจาก สปก. ให้เอกชนเช่าที่ดิน สปก. ทำพลังงานลม    
    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

16 โครงการกังหันลม เพื่อพลังงานทางเลือกยนพื้นที่ สปก. ถูกต้องหรือไม่

ข่าวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

รัฐมนตรีเกษตร พล.อ.ฉัตรขัย สาริกัลยะ บอกว่า สปก.ได้ตรวจสอบโครงการกังหันลมผลิดตไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า วินด์ฟาร์ม แล้วพบว่า ใน 17 โครงการมีเพียงโครงการเดียวที่ทำผิดกฏหมาย สปก. คือบริษัทเทพสถิตวินด์ฟาร์ม ที่ถูกศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เป็นไปตามศาลปกครองกลางที่ว่า "เกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์"

สปก.จังหวัดให้ตั้งข้อสังเกต 4 ประเด็น คือ

  1. สปก.มีอำนาจตามกฏหมายในการให้เอกชนใช้ที่ดินในการปฏิรูปหรือไม่
  2. ผู้ประกอบการกังหันลมทั้ง 16 บริษัท ได้ขออนุญาตถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่
  3. ผู้ประกอบการทั้งหมดปฎิบัติตามสัญญาเช่า โดยได้จ่ายค่าเช่าให้แก่ ส.ป.ก จำนวน 35,000 บาทต่อปี ต่อไร่ ตามสัญญา หรือไม่และ
  4. เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากกิจการกังหันลม หรือไม่

รมต.เกษตร กล่าวว่า

  • "เมื่อตรวตจสอบแล้วก็ไม่มีเหตุที่ผมต้องยกเลิก"
  • สำหรับอนาคตจะมีเอกชนลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาต่อไปและขึ้นกับนโยบายรัฐบาล ด้วย ซึ่งรัฐบาลนี้ไม่มีนโยบายเรื่องนี้

ใครคิดว่า

สปก.จังหวัดยึดคำพิพากษาที่ว่า "เกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์" แล้วบอกว่า อีก 16 บริษัททำถูกต้องเพราะ จ่ายค่าเช่าให้เกษตรกรในพื้นที่ จ้างแรงงานในพื้นที่ พัฒนาแหล่งสาธารณะและแหล่งน้ำ ถูกต้องตามกฏหมายที่ดิน สปก.

ก็ขอให้ทบทวนอ่านประโยคที่สองที่ รมต.เกษตรกล่าวไว้

สำหรับอนาคตจะมีเอกชนลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาต่อไปและขึ้นกับนโยบายรัฐบาล ด้วย ซึ่งรัฐบาลนี้ไม่มีนโยบายเรื่องนี้

ไม่ใช่เรื่องเล็กครับที่จะไปยกเลิกสัญญา 16 บริษัท การฟ้องร้องต้องเกิดขึ้นแน่นอน การใช้คำพิพากษาเพีงประโยคเดียวที่ว่า "เกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์" ใช้ในการตรวจสอบว่า เกษตรกรรายอื่น ได้รับผลประโยชน์หรือไม่

ไ่ม่ใช่บรรทัดฐานที่จะนำไปใช้กับกรณีอื่น รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินสปก.เพื่อประโยชน์อื่น อ่านประโยกที่สองของรมต. อีกครั้ง (น่าจะหมายความว่า "ขอให้แล้วไป แต่อย่าทำอีก")

คำว่า สปก. ย่อมาจาก "สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม" ก็น่าจะชัดเจน

การเอาที่ดิน สปก.ไปให้เอกชนเช่าเพื่อทำประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก "เกษตรกรรม" โดยเอกชนจ่ายเงินชดเชย ให้เกษตรกร ถูกต้องหรือไม่ สักวันหนึ่งต้องมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแน่นอน

อย่าลืมว่า การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นมติรัฐมนตรี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดิน สปก. เพื่อื่นใด ต้องผ่านการอนุมัตจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ หรือว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตอำนาจให้สำนักงานปฏิรูปฯ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปที่ดินสปก. ให้เป็นอื่นได้ ก็ไม่ทราบเหมือนกัน

ก็ขออย่าเพิ่งตื่นเต้น เอาที่ดิน สปก.ไปทำประโยชน์อื่น จ่ายเงินให้เกษตรกร แล้วบอกว่า เกษตรกรได้ประโยชน์

ร.ม.ต. เกษตร สั่งปฏิบัิตามกฏหมาย

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 60 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับ จังหวัด 2 จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ) รวมเนื้อที่กว่า 700 ไร่ ยกเลิกสัญญาตาม พรบ. วิธีปฏิบัติ ราช การทางปกครอง หากทราบว่าการกระทำใดที่ไม่ชอบกฎหมาย ให้แก้ไขใน 90 วัน (ไม่เกินวันที่ 26 เม.ย.60) "ดังนั้น เมื่อรับทราบคำสั่งการปกครองแล้ว ต้องบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนเวลา เป็นเรื่องของ ส.ป.ก.ที่ต้องดำเนินการ ให้เน้นทำตามกฎหมาย ไม่ใช้มาตรา 44" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

คดี บรรทัดฐาน ของการใช้ที่ดิน สปก. ผิดวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ให้บริษัทเทพสถิตวินด์ฟาร์มจำกัด (มหาชน) ยุติธุรกิจกังหันลมผลิตไฟฟ้าในที่ดิน สปก. ในพื้นที่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ศาลปกครองสูงสุดพิกาษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่วินิจฉัยว่า การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ชัยภูมิ อนุญาตให้บริษัทเทพสถิต วินด์ฟาร์มจำกัดเช่าที่ดิน สปก. เป็นการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของกเกษตรกร และมีคำสั่งให้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ สปก. เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดคดีที่มีการฟ้องร้องโดยประชาชนใน พื้นที่และสมาคมนักกฏหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2552

ก็ชัดเจนนะครับ เรื่องการใช้ที่ดิน สปก.ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่มีโฉนด นส.3 แล้วก็ตาม หรือได้รับอนุญาตจากใครก็ตาม

เหตุเพราะว่า กฏหมายเขียนไว้ว่า ที่ดิน สปก. เป็นที่ดินเพื่อปฏิรูปเป็นเกษตรกรรม ผู้ปฏิรูปต้องเป็นเกษตรกร หรือได้เรียนรูเกษตรกรรม ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินจึงต้องเป็นเกษตรกร

ความเป็นไปได้ที่จะใช้ที่ดิน สปก. เพื่อประโยชน์อื่นคงต้องมีการแก้กฏหมายให้มีการยกเว้น ผู้ที่จะแก้กฏหมายได้ก็คงจะเป็นคณะรัฐมนตร

 
 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เห็นว่า การให้เอกชนเช่าพื้นที่ สปก. เพื่อกิจการกังหันลม ไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของ
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ให้บริษัทเทพสถิตวินด์ฟาร์มจำกัด (มหาชน) ยุติธุรกิจกังหันลมผลิตไฟฟ้าในที่ดิน สปก.
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com