เมื่อที่ดิน สปก. เปลี่ยนไป

 
       
       

เมื่อที่ดิน สปก. เปลี่ยนไป


เมื่อความเจริญขยายเข้ามาในพื้นที่ทำกิน (สปก.) ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็เปลี่ยนไป อย่างเช่น ที่ดิน สปก. รอบมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (สปก) กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาการจัดให้มี ที่ดิน สปก. บางส่วนใช้เป็นประโยชน์อื่นนอกจากที่ดินทำกิน เช่น ให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือค้าขายได้

เช่นเดียวกับที่ดิน สปก. ในอีกหลายจังหวัดที่ความเจริญเติบโต ในด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 ที่จะมาถึง ที่ดินทำกินก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามความต้อง การเพื่อความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อย่างเช่นที่อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่มีการสร้างสพานข้ามแม่น้ำโขง ไทย-ลาว มีศูนย์พักสินค้า อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่จะตามมาเช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย โรงแรมและการค้า ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไป