Living in Thailand

เมื่อที่ดิน สปก. เปลี่ยนไป

     
หน้าแรก living live in            
     

เมื่อที่ดิน สปก. เปลี่ยนไป

เมื่อความเจริญขยายเข้ามาในพื้นที่ทำกิน (สปก.) ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็เปลี่ยนไป
อย่างเช่น ที่ดิน สปก. รอบมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (สปก) กำลังอยู่
ในระหว่างการศึกษาการจัดให้มี ที่ดิน สปก. บางส่วนใช้เป็นประโยชน์อื่นนอกจากที่ดินทำกิน เช่น
ให้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือค้าขายได้

เช่นเดียวกับที่ดิน สปก. ในอีกหลายจังหวัดที่ความเจริญเติบโต ในด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเปิด
ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 ที่จะมาถึง ที่ดินทำกินก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามความต้อง การเพื่อความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อย่างเช่นที่อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่มีการสร้างสพานข้ามแม่น้ำโขง
ไทย-ลาว มีศูนย์พักสินค้า อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่จะตามมาเช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย โรงแรมและการค้า
ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไป

 

     
     
     
All Rights reserved    
admin@livinginthailand.com