พระราชบัญญัติที่ดิน ส.ป.ก.  

     
ส.ป.ก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ (มาตรา ๑ - ๕)

หมวด ๑ สำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา ๖ - ๑๑)

หมวด ๒ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (มาตรา ๑๒ - ๒๔)

หมวด ๓ การดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา ๒๕ - ๓๙)

หมวด ๔ อุทธรณ์ (มาตรา ๔๐ - ๔๖)

หมวด ๕ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๔๗ - ๔๘)

หมายเหตุ

แก้ไขเพิ่มเติม

ข่าวที่ดิน ส.ป.ก.

News related Sor Por Gor land