Living in Thailand   ASEAN ASEAN Living - Thai Lving Living - US Living      Start page - January 19, 2017
เรื่องของการใช้รถใช้ถนนแบบไม่มีน้ำใจ ใจแคบ
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

จะต้องมีคนตายอีกกี่คนก่อนที่จะมีกฏหมายบังคับใช้กันอย่างจริงจัง

 • รถพยาบาลโรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี เร่งรีบจะไปรับผู้ป่วยฉุเฉิน เปิดไฟขอทาง เฉี่ยวชนกับรถกระบะ ความเสียหายแค่น้อยนิด ประเมินอย่างสูงก็แค่ 2-3 พันบาท
 • คนขับรถพยาบาลบอกเหตุผลขอไปก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม ให้รอประกันรถยนต์มาตรวจสอบ
 • คนขับรถพยาบาลต้องโทรให้โรงพยาบาลส่งรถอีกคันไปรับผู้ป่วยแทน แต่ก็ช้าเกินไปแล้ว ผู้ป่วยเสียชีวิต

ต่อให้ความเสียหายเป็นหมื่นเป็นแสนก็เทียบกับสูญเสียชีวิตคนไม่ได้ น่าจะมีกฏหมายและใช้กฏหมายเคร่งครัดกว่านี้

แต่ที่น่าสนใจอย่างมาก ทำไมจึงเปิดทางให้

 • รถนำขบวนกิจการ ที่เรียกกันว่า ในกรณีพิเศษอย่างที่เป็นข่าวที่เชียงใหม่เื่มื่อเร็วๆ นี้ ขบวนรถ "ลัมโบคินี่" ที่มีการเปิดทางผ่านตลอด รวมทั้ง "ผ่าไฟแดง"
 • หรือขบวนเปิดตัวรถใหม่ หรือ .... ที่เรียกกันว่า "กรณีพิเศษ"

แต่รถพยาบาลที่จะไปรับผู้ป่วย หรือรับผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลที่เป็นตายรอไม่ได้ ต้องติดไฟแดง ติดรถจำนวนมาก ที่ไม่ยอมหลบให้ผ่าน

ไม่เข้าใจจริงๆ

ที่สหรัฐฯ . และอีกหลายประเทศ

 • รถพยาบาล รถป่วยฉุกเฉิน หรือรถตำรวจ ถ้าเปิดไฟขอทาง รถที่เคลื่อนที่อยู่ข้างหน้าต้องหลบให้ผ่าน มิฉนั้นต้องเสียค่าปรับอย่างสูง
 • ขบวนรถอื่นๆ ถ้าไม่ขออนุญาตล่วงหน้า ไม่มีสิทธิ์

เขาเคร่งครัดกับกฏหมาย เขาเข้าใจ เขามีความระอาย

ประเทศไทยไม่อายบ้างหรือ ใจแคบจริงๆ


น้ำท่วมภาคใต้หนักสุดในรอบ 30 ปี

อุทกภัยภาคใต้เสียหายรวม 11 จังหวัด ท่วมหนักเสียหายมาก 10 จังหวัด ข้อมูลจากหน่วยรักษาความปลอดภัย วันที่ 9 มกราคม 2560

มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 25 ราย (วันที่ 11 มกราคม)

ประชาชนได้รับผลกระทบ 330,415 ครัวเรือน 958,602 คน

ถนน - ทางรถไฟถูกตัดขาดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไป

เสียหายทางเศรษฐกิจและภาคประชาชนมากว่าแสนล้านบาท

แน่นอนว่าภาคใต้ขาดแคลนและต้องการทุกอย่าง แต่ที่สิ่งที่ดีที่สุดควรเป็นเงินตรา สะดวกทั้งผู้ให้และรับบริจาคนำไป แจกจ่ายหรือซื้อสิ่งของที่ต้องการจริง

ระวังการแอบอ้างรับบริจาค

บริจาคน้ำท่วมภาคใต้

บริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

02.356.0303

หรือบริจาค ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี

067-0-06895-0

บริจาคน้ำท่วมภาคใต้ บริจาคน้ำท่วมภาคใต้

แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์

แก้รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ... ที่ผ่านประชามติ ในหมวดพระมหากษัตริย์ตามกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าหู่หัวรัชการที่ 10

ก่อนอื่นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... มีทั้งสิ้น ๔ มาตรา ประกอบด้วย

มาตรา ๑

 • รัฐธรรมนูญฉบับนี้เรียกว่า "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช...."

มาตรา ๒

 • รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓

 • ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
  พุทธศักราช ๒๕๕๗ "ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร
  หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทน
  พระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง"

มาตรา ๔

 • ให้ยกเลิกความในวรรคสิบเอ็ดของมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
  พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
  พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามวรรคเก้าประกอบกับวรรคสิบแล้ว
หากมีกรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดภายในเก้าสิบวัน
ให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็น
ตามข้อสังเกตนั้น และแก้ไขเพิ่มเติมคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกัน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่าง
รัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานคืน
มาตามที่ขอ เมื่อนายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและทรงลง
พระปรมาภิไธยแล้วให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพิ่มเติมและพระราชทานคืนมาหรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันที่นายกรัฐมนตรีนำร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไข
เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วมิได้พระราชทานคืนมา
ให้ร่างรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป"


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ้นสุดลง ปัญหาที่หมักหมมมานานไม่จบ

สิ้นสุดส่งท้ายปีกเก่าต้อนรับปีใหม่หรือที่เรียกว่า 7 วันอันตราย ตัวเลขการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 478 ราย บาดเจ็บ 4,128 จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกือบ 4 พันครั้ง สาเหตุหลัก ขับรถในขณะมึนเมา หลับใน ขับรถประมาท ขับเร็วเกินกฏหมายกำหนด ใจแคบ ไม่เอื้อเฟื้อในการใช้รถใช้ถนน ทุกอย่างที่กล่าวมานี้เห็นกับตาเจอมากับตนเอง ช่วงหยุดยาวจึงไม่อยากขับรถไปไหน

ปัญหาไม่ใช่มีแค่คนขับรถส่วนตัวทั่วไป รถตู้ (รถ van) ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประจำทางระยะสั้นก็มีปัญหาเช่นกัน รวมทั้งรถตู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และรถตู้ที่ให้เช่าพร้อมคนขับ

รถตู้ประจำทางแข่งขันรับผู้โดยสารอัดเข้าไปในรถมากเท่าที่จะอัดเข้าไปได้ ทำให้รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ยางไม่ดีก็ระเบิด เวลาเลี้ยวหรือทางโค้งการทรงตัวก็ลำบาก เวลาเบรกเบรกก็ทำงานหนัก วิ่งหลายๆ เที่ยวเพื่อให้ได้ เงินมากๆ แต่ไม่ค่อยตรวจสภาพรถ ก็เวรกรรมของผู้โดยสารที่ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า

รถตู้ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งของบริษัททัวร์และส่วนบุคคลก็ไม่เลว มีทั้งฝ่าฝืนกฏจราร ขับรถเร็ว แซงซ้ายแซงขวา ตัดหน้าตัดหลัง ก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไร ทั้งๆ ที่ได้รับเงินค่าบริการที่น่าจะมีผลกำไรอยู่แล้ว

รถตู้เช่าพร้อมคนขับ อันนี้น่าจะได้ค่าตอบแทนพอสมควร ก็ไม่เห็นจะต้องเร่งรีบไปไหน แต่บางครั้งก็เห็นมีการขับแบบ รถตู้ทัวร์ จะด้วยเหตุเพราะสิงห์รถแข่งหรือความเป็นคนเลือดร้อนมันสถิตอยู่ในดวงใจก็ไม่อาจเดาได้ ก็เป็นความซวย ของคนเช่าที่ไปเจอคนจำพวกนี้ แต่อีกฝากหนึ่งของโศกนาฏกรรมก็คือผู้เช่าเอง พยายามยัดเยียดจุดหมายปลายทาง มากเกินกว่าคนขับรถจะพาไปได้ ทำให้คนขับรถไ่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ

พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา สั่งจัดการขั้นเด็ดขาด ทุกอย่างต้องจบก่อนเทศกาลสงกรานต์ (ไม่งั้นคงตายกันอีกครึ่งพัน)

แต่จะมีการขันน๊อตกันแบบไหนก็ยังไม่รู้

ฉลองปีใหม่ที่ผ่านไปนับว่ามีการตั้งด่านสกัดจับ ยึดรถ ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกว่า 4 พัน ก็ยังตายกันเกือบครึ่งพัน บาดเจ็บสี่พันกว่า นี่ขนาดประเทศอยู่ในาะหว่างไว้ทุกข์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 งดงานรื่นเริงฉลองเทศกาล งดการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ

ไม่ว่าจะเข้มงวดกวดขันแค่ไหนถ้าไม่มีตำรวจบนท้องถนนมากพอก็คงจะลดอุบัติเหตุได้ยาก ต้องเอาอย่างสหรัฐอเมริกา ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ตั้งด่านตรวจ แต่มีตำรวจออกปฏิบัติการแบปูพรม ขับไปไหนแค่ไมล์สองไมล์ก็เจอรถ ตำรวจ ไม่มอเตอร์ไซค์ก็รถยนต์ เรียกว่าเอาจริง เมาแล้วขับ ขับรถไม่เรียบร้อย ทำผิดกฏจราจร จับหมด เขียนใบสั่งเป็น ว่าเล่น ไม่จ่ายค่าปรับตรงเวลาโดนปรับเพิ่ม โดนใบสั่งหลายใบโดนยึดใบขับขี่ ทุกวันนี้อุบัติเหตุและความตายจึงลดน้อยลง ไม่หมดไป แต่น้อยลงมากเมื่อเทียบกับเมื่อหลายสิบปีก่อน

ไม่ว่าประเทศไหนเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือปัญหาใหญ่ ประเทศไทยมีปัญหามาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงวันนี้ก็ยังแก้ไม่ตก หรือไม่พยายามแก้ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทราบ ประเทศไทยตอนนี้ติดอันดับต้นๆ นักดื่มของโลก

บทความตอนหนึ่งของ โรม บุญนาค ในผู้จัดการออนไลน์

http://www.manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9590000037608

ขออนุญาตนำมาลง

(เมื่อตอนที่ประธานาธิบดีสหรัฐ นายพล ยู เอส แกรนท์ มาเยี่ยมประเทศไทยหลังพ้นตำแหน่ง )

......................................

ในการไปเยี่ยมประธานาธิบดีแกรนท์ที่วังสราญรมย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ
๒๖ พรรษา จะทรงรับสั่งถึงเรื่องอะไรบ้างนั้นไม่เป็นที่เปิดเผย แต่เรื่องหนึ่งที่ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงเจ้าพระยา
สุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๒๒ ได้ทรงเล่าถึงการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยกินเหล้า มาก เพราะเหล้าราคาถูกมาจากต่างประเทศ ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า       

“...คนยุโรปซึ่งอยู่ในกรุงเทพฯนี้ ก็พูดหลายคนว่าทุกวันนี้มีคนเมาเดินตามถนนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะสุราขายถูก
คนกินมาก เมื่อเยเนอราลแกรนท์เอกซ์เปรสิเดนต์อเมริกันเข้ามาในกรุงเทพฯฉันได้ไปปฤกษาด้วยเรื่องสุราในเมืองไทย

        เยเนอราลแกรนท์พูดว่า การสุรานี้ธรรมดาทุกประเทศต้องคิดจัดรักษาพลเมืองของตัวเอง เพื่อจะไม่ให้เมามายมาก ถ้าสุราขายถูกคนซื้อได้โดยง่าย ก็จะเป็นคนเมาเหลือเกินไปเสียโดยมาก การเรื่องสุรานี้เป็นการสำคัญของประเทศยุโรปและอเมริกาที่ยังต้องคิดจัดการอยู่เสมอ

..............................................

ทำให้สุราแพงขึ้นคนจะเลิกดื่มหรือดื่มน้อยลงหรือไม่ ก็ลองหาคำตอบจากตัวอย่างนี้ดู

เพื่อนกลุ่มหนึ่งทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากจ่ายค่าอาหารแล้ว ออกมาบ่นว่า แพงจัง ทำไมรัฐบาลไม่ควบ คุมราคา จานตั้ง 40-50

ตกเย็นเพื่อนกลุ่มนี้ก็พากันตั้งวงกินเบียร์ หาซื้อเบียร์ที่มีราคาถูก มีค่าแอลกอฮอลแรง (จะได้เมาเร็ว) ราคารังละหกร้อยกว่าบาท ก็ตกขวดละห้าสิบกว่าบาท

ก็สุขสรรเฮฮา คุยกันสนุก ไม่มีใครบ่นว่า เบียร์แพง


ภาคใต้ท่วมหนัก

 


ส.น.ช. ผ่าน พ.ร.บ.สงฆ์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่าน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 182 เสียง คืนพระราชอำนาจการสถาปนาสังฆราช พ.ร.บ. คณะสงฆ์ มาตรา 7

ร่างพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. .... มาตรา 7 ตามโบราณราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยมีการระบุไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2484 มาตรา 5 ดังนั้นจึงสมควรบัญญัติให้สอดคล้องโบราณราชประเพณี โดยให้นายกฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงจำเป็นต้องตราพ.ร.บ.นี้ขึ้นมา (พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และสมาชิก สนช. รวม 81 คน เป็นผู้เสนอ)

นายสมพร เทพสิทธา (สมาชิก สนช.) กล่าวว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์และคุ้มครอง ทุกศาสนา จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พระมหากษัตริย์จะสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช การที่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ได้มาเพิ่มเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์นั้น ไม่เป็นการเหมาะสม หรือ ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาจนถึงบัดนี้ เมื่อกฎหมายไม่เหมาะสมหรือถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของ สนช.ที่จะทำให้ถูกต้องและ เหมาะสม

พรบ. คณะสงฆ์ฉบับปี 2505 มาตรา 7 ว่าด้วยการสถาปณาสังฆราช ให้เป็นพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี พ.ศ.2535 ให้เป็นพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์

การสถาปณาสังฆราชโดยพระมหากษัตริย์เป็นประเพณีมาแต่โบราณก่อนการร่างเป็นพ.ร.บ.


ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

พระราชกฤษำีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๕๕๙


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
 
most clicks
อยู่ในระหว่างพิจารณา
 
 
currency exchange from Bangkok Bank
 
ASEAN Rates
More exchange rates from Bangkok Bank
How to spot counterfeit currency
today weather
 
Thai national weather forecast http://tmd.go.th/en/
Forecast January 21 - 25

North: temperature in upper part 12 / 28C (53 / 82F) in upper part, lower part 18 / 30C (64 / 86F) mountain low 6C (37F)

Northeast: temperature drop 3 - 5C, temperature in upper part 14 / 28C (57 / 82F), lower part 19 / 33C (66 / 91F) mountain low 8C (46F) northeast wind 15 - 35 km/hr.

Central: chance of rain 10 - 20% of the area, temperature, 20 / 31C (68 / 88F) northeast wind 15 / 35 km/hr.

East: temperature 21 / 31C (70 / 88F) northeast wind 20 - 35 km/hr. seawave 2 meter

South - Gulf of Thailand: cloudy, chance of rain 60 - 70% of the area, temperature, 23 / 30C (73 / 86F) northeast wind 20 - 40 km/hr seawave 2 - 3 meter

South - Andaman Sea: chance of rain 40 - 60% of the area, temperature 23 / 30C (73 / 86F) northeast wind 20 - 35 km/hr. seawave 1 - 2 meter

วัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย Wat Rong Suaten - Chiang Rai
วัดห้วยปลากั้ง
วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huai Plakang - Chiang Rai
วัดห้วยทรายขาว
วัดห้วยทรายขาว จ.เชียงราย - Wat Huai Sai Khao - Chiang Rai
 
Emergency Phone
 • Emergency 191 / 1190
 • Stolen vehicle 1192
 • Highway patrol 1193
 • Waterway accident 1196
 • Traffic information 1197
 • Traffic route information 1543
 • Emergency doctor 1154
 • Tourists police 1155
 • Emergency healthcare - Narenthorn Center 1669
 • Accident report - Police hospital 1691
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 • เหตุฉุกเฉิน 191 / 1190
 • โจรกรรมรถ 1192
 • ตำรวจทางหลวง 1193
 • อุบัติเหตุทางน้ำ 1196
 • ข้อมูลจราจร 1197
 • หน่วยแพทย์กู้ชีพ 1154
 • ตำรวจท่องเที่ยว 1155
 • สอบถามเส้นทาง 1543
 • ศูนย์นเรนทร เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
 • รับแจ้งอบัติเหตุ -โรงพยาบาลตำรวจ 1691
 
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com

TV online :

ทีวีไทย Thai PBS http://www.thaipbs.or.th/

กรมประชาสัมพันธ์ National Broadcasting NBT11 http://nbttv.prd.go.th/

เนชั่น แชนแนล http://www.nationchannel.com/

Thai News

Bangkok Post http://bangkokpost.com/

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ http://www.thanonline.com/index.php

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุระกิจ http://bangkokbiznews.com/home/

หนังสือพิมพ์โพสท์ทูเดย์ http://www.posttoday.com/

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/

หนังสือพิมพ์เดรินิวส์ http://dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/web/

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ http://manager.co.th/home/

หนังสือพิมพ์มติชน http://www.matichon.co.th/

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ http//thaipost.net