Living in Thailand  
index Living Travel

ราชกิจจานุเบกษา ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน
พ.ศ. ๒๕๖๖

   
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลักษณะ ๑ หน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ลักษณะ ๒ การรับและการปล่อยตัว
ลักษณะ ๓ วิธีการกักกันและการปกครอง
ลักษณะ ๔ การเยี่ยมและการติดต่อ
หมวด ๑ บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ถูกกักกัน
หมวด ๒ ทนายความเข้าพบผู้ถูกกักกันเกี่ยวกับคดี
หมวด ๓ เจ้าหน้าที่สถานทูตและพนักงานกงสุลเข้าเยี่ยมผู้ถูกกักกัน
หมวด ๔ การเยี่ยมผู้ถูกกักกันป่วย
หมวด ๕ บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับสถานกักกัน
หมวด ๖ การเยี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๗ การรับฝากสิ่งของจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้ถูกกักกัน
หมวด ๘ การร้องเรียนและร้องทุกข์
ลักษณะ ๕ การศึกษา การอบรม และการฝึกวิชาชีพ
ลักษณะ ๖ การอนามัยและการสุขาภิบาล
ลักษณะ ๖ หมวด ๑ ข้อความทั่วไป
ลักษณะ ๖ หมวด ๒ สุขอนามัยของผู้ถูกกักกัน
ลักษณะ ๖ หมวด ๓ การดูแลสุขภาพ
ลักษณะ ๖ หมวด ๔ การรักษาพยาบาล
ลักษณะ ๖ หมวด ๕ การจัดเลี้ยงอาหารผู้ถูกกักกัน
ลักษณะ ๗ ทรัพย์สินของผู้ถูกกักกัน
ลักษณะ ๘ ชนิดอาวุธประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ลักษณะ ๙ วินัยผู้ถูกกักกัน
   
     
     
  All Rights Reserved  
  admin@livinginthailand.com