Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ

มาตรา ๓๓

  • งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๑๖๗,๐๓๕,๙๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวม ๑๖๗,๐๓๕,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑๖๗,๐๓๕,๙๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom