Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๒๓

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็น จำนวน ๑๗๔,๙๕๘,๓๒๑,๑๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม ๓๘,๗๙๒,๙๓๓,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๒๓๘,๒๑๒,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕,๔๑๖,๑๕๙,๒๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน ๓๓,๑๓๘,๕๖๑,๔๐๐ บาท

๒. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รวม ๙๐,๔๑๔,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๘๖,๗๐๙,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓,๗๐๕,๔๐๐ บาท

๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม ๗๔,๗๗๙,๒๔๐,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๘๑๓,๔๗๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๒,๑๙๐,๓๖๙,๑๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๑,๗๗๕,๔๐๑,๓๐๐ บาท

๔. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม ๑๕,๙๖๕,๓๕๘,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๒๑,๐๒๙,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕,๔๖๒,๗๕๗,๙๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๐,๔๘๑,๕๗๑,๐๐๐ บาท

๕. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม ๓,๓๑๕,๔๘๐,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒,๐๘๒,๐๘๔,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๖๘๗,๗๗๗,๓๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๕๔๕,๖๑๘,๑๐๐ บาท

๖. สถาบันวิทยาลัยชุมชน รวม ๔๐๙,๒๑๓,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๙๔,๗๐๖,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๔,๕๐๖,๗๐๐ บาท

๗. มหาวิทยาลัยนเรศวร รวม ๖๗๑,๗๒๑,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๑๖,๐๔๒,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๘,๓๗๔,๕๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๔๗,๓๐๔,๗๐๐ บาท

๘. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม ๓๕๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๑๗,๓๐๒,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๕,๕๔๕,๓๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๘,๔๔๐,๕๐๐ บาท

๙. มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวม ๒๔๙,๘๖๐,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๓๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๖,๕๒๕,๑๐๐ บาท

๑๐. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม ๑๖๙,๘๕๖,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๖๙,๘๕๖,๗๐๐ บาท

๑๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวม ๒๔๓,๖๖๔,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๗๔,๐๙๕,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๕๑,๓๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๖๙,๓๑๗,๘๐๐ บาท

๑๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวม ๑๙๖,๕๓๔,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๙๖,๕๓๔,๗๐๐ บาท

๑๓. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวม ๑๕๕,๒๙๔,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๕๕,๒๙๔,๔๐๐ บาท

๑๔. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวม ๔๔๕,๑๑๗,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๖๒,๓๙๒,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๓,๑๓๔,๗๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๕๙,๕๙๐,๐๐๐ บาท

๑๕. มหาวิทยาลัยนครพนม รวม ๔๐๔,๖๖๔,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๒๔,๒๙๘,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๖๔,๙๗๙,๗๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๕,๓๘๖,๐๐๐ บาท

๑๖. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวม ๑๖๕,๑๒๓,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๓๔,๒๒๓,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๐,๘๙๙,๙๐๐ บาท

๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวม ๒๓๕,๒๙๗,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๐๒,๙๕๔,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๓๔๒,๘๐๐ บาท

๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร รวม ๒๙๙,๖๗๒,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๖๙,๕๗๗,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๐,๐๙๕,๖๐๐ บาท

๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวม ๒๙๐,๕๔๐,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๕๒,๙๒๑,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๗,๖๑๙,๕๐๐ บาท

๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รวม ๑๕๐,๘๒๓,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๑๔,๙๖๖,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๐,๐๙๖,๙๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท

๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม ๑๖๓,๔๖๖,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๓๐,๔๓๔,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๓,๐๓๑,๗๐๐ บาท

๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม ๓๘๕,๐๓๖,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๕๒,๓๘๒,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๖๕๔,๒๐๐ บาท

๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวม ๔๒๑,๙๖๕,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๗๓,๗๑๕,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๘,๒๔๙,๗๐๐ บาท

๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวม ๑๗๘,๘๓๗,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๔๖,๕๔๐,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๒๙๖,๖๐๐ บาท

๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม ๑๗๑,๔๓๑,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๒๖,๒๖๙,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๔,๖๐๒,๒๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท

๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวม ๓๒๗,๙๙๔,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๙๖,๒๕๒,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๑,๗๔๒,๓๐๐ บาท

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รวม ๒๔๕,๕๘๘,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๑๒,๗๐๙,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๘๗๙,๖๐๐ บาท

๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รวม ๒๖๕,๕๐๑,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๓๒,๗๙๕,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๗๐๖,๑๐๐ บาท

๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวม ๑๙๑,๒๐๔,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๕๔,๒๒๔,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๖,๙๗๙,๙๐๐ บาท

๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม ๒๒๘,๓๔๙,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๘๖,๐๓๘,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๒,๓๑๑,๔๐๐ บาท

๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวม ๒๓๒,๖๔๒,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๘๗,๒๓๖,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน ๔๕,๔๐๕,๒๐๐ บาท

๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๘๓,๔๗๓,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๓๖,๔๖๒,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๗,๐๑๐,๘๐๐ บาท

๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวม ๑๗๙,๐๑๙,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๔๘,๐๙๕,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๐,๙๒๔,๒๐๐ บาท

๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม ๒๕๕,๑๒๑,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๒๒,๙๐๐,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๒๒๑,๗๐๐ บาท

๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รวม ๒๐๖,๙๗๑,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๖๕,๕๑๘,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๑,๔๕๓,๐๐๐ บาท

๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รวม ๒๕๒,๓๓๔,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๒๑,๔๙๒,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๐,๘๔๑,๕๐๐ บาท

๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวม ๒๔๕,๑๑๙,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๑๑,๗๑๓,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๓,๔๐๖,๔๐๐ บาท

๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวม ๑๔๖,๐๙๖,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๑๐,๗๔๖,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๕,๓๕๐,๘๐๐ บาท

๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวม ๑๘๗,๖๒๗,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๕๕,๐๖๙,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๕๕๗,๕๐๐ บาท

๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวม ๑๙๐,๕๓๙,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๕๕,๔๔๕,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๕,๐๙๔,๘๐๐ บาท

๔๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวม ๑๖๕,๓๙๙,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๓๑,๗๙๑,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๓,๖๐๘,๐๐๐ บาท

๔๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รวม ๒๕๕,๕๓๒,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๒๓,๒๑๖,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๓๑๕,๖๐๐ บาท

๔๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวม ๑๕๗,๑๔๓,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๒๔,๗๘๕,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๓๕๗,๗๐๐ บาท

๔๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รวม ๒๐๓,๖๙๐,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๗๒,๓๒๙,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๑,๓๖๑,๑๐๐ บาท

๔๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวม ๒๐๒,๔๔๘,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๗๓,๔๔๗,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๙,๐๐๑,๕๐๐ บาท

๔๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม ๒๘๗,๑๙๐,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๕๕,๔๘๘,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๑,๗๐๒,๒๐๐ บาท

๔๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวม ๑๙๔,๗๓๘,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๖๒,๖๕๘,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๐๘๐,๘๐๐ บาท

๔๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวม ๓๑๘,๘๒๙,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๕๘,๕๑๗,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๘,๕๗๖,๗๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท

๔๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวม ๔๑๗,๕๕๒,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๗๗,๑๔๔,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๘,๖๗๕,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๑,๗๓๓,๔๐๐ บาท

๕๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวม ๒๒๑,๙๖๓,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๙๐,๐๕๐,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๑,๙๑๒,๙๐๐ บาท

๕๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รวม ๑๒๕,๗๒๙,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๙๒,๘๐๔,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๒,๙๒๕,๐๐๐ บาท

๕๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวม ๒๗๕,๓๓๖,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๔๓,๙๖๔,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๑,๓๗๒,๐๐๐ บาท

๕๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวม ๔๖๗,๙๖๓,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๒๗,๐๒๕,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๐,๙๓๘,๔๐๐ บาท

๕๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม ๒๒๑,๐๙๐,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๑,๕๙๐,๗๐๐ บาท

๕๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวม ๕๖๒,๓๒๗,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๐๒,๑๕๖,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๖๐,๑๗๐,๙๐๐ บาท

๕๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวม ๓๔๙,๗๗๘,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๘๕,๕๐๙,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๖๔,๒๖๘,๙๐๐ บาท

๕๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รวม ๒๐๐,๔๐๓,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๙๑,๗๐๑,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๘,๗๐๒,๘๐๐ บาท

๕๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม ๓๘๒,๘๑๗,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๐๗,๙๐๖,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๗๔,๙๑๐,๗๐๐ บาท

๕๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รวม ๓๘๑,๐๐๗,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๖๖,๗๒๓,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๑๔,๒๘๓,๙๐๐ บาท

๖๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม ๔๘๐,๘๑๔,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๐๔,๒๑๔,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๗๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๖๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวม ๔๑๒,๙๗๑,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๕๓,๐๐๕,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๕๙,๙๖๖,๑๐๐ บาท

๖๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม ๔๐๕,๕๐๑,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๕๑,๘๓๔,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๕๓,๖๖๗,๐๐๐ บาท

๖๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวม ๖๑๘,๑๕๔,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๒๙,๔๖๙,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๘๘,๖๘๔,๕๐๐ บาท

๖๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม ๙๔๒,๓๑๕,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๔๓,๔๕๗,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๓๑,๖๑๒,๓๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔๖๗,๒๔๕,๙๐๐ บาท

๖๕. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวม ๑,๒๐๗,๑๕๕,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๙๖,๒๘๒,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๙๑๐,๘๗๒,๗๐๐ บาท

๖๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม ๖๔๒,๗๒๗,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๗๐,๒๒๙,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๒,๔๙๘,๐๐๐ บาท

๖๗. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวม ๑,๒๔๕,๓๑๒,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๖๗๒,๒๗๘,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๕๗๓,๐๓๓,๙๐๐ บาท

๖๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวม ๑,๒๐๘,๒๔๔,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๒๐๘,๒๔๔,๓๐๐ บาท

๖๙. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รวม ๕๘๐,๒๓๘,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๘๐,๒๓๘,๙๐๐ บาท

๗๐. มหาวิทยาลัยมหิดล รวม ๓,๒๘๓,๑๔๖,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๖๙๐,๕๑๑,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑,๗๒๙,๕๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๒,๕๙๐,๙๐๕,๓๐๐ บาท

๗๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวม ๕๖๘,๒๓๘,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๙๒,๑๔๒,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๗๖,๐๙๖,๕๐๐ บาท

๗๒. มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๘๕๕,๘๐๘,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๙๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๗,๖๓๘,๒๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๖๔๖,๒๐๒,๓๐๐ บาท

๗๓. มหาวิทยาลัยทักษิณ รวม ๕๒๕,๔๓๐,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๒๕,๔๓๐,๗๐๐ บาท

๗๔. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม ๑,๒๕๘,๙๒๕,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๗๔๙,๓๒๒,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๖,๑๑๑,๘๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔๙๓,๔๙๐,๙๐๐ บาท

๗๕. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม ๗๖๒,๙๒๘,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๒๘,๘๐๖,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๘,๓๙๖,๕๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๓๒๕,๗๒๖,๓๐๐ บาท

๗๖. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวม ๕๙๐,๗๐๗,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๕๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๓๘,๘๒๒,๖๐๐ บาท

๗๗. มหาวิทยาลัยพะเยา รวม ๕๙๔,๔๙๓,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๔๓,๖๓๙,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๕,๒๖๖,๒๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๔๕,๕๘๗,๙๐๐ บาท

๗๘. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวม ๑๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๑๔,๑๑๐,๖๐๐ บาท

๗๙. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม ๑,๓๔๓,๐๔๒,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๑๒๐,๐๑๑,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๖๕,๑๙๓,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๕๗,๘๓๘,๔๐๐ บาท

๘๐. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม ๑,๓๒๘,๐๑๔,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๖๓,๓๕๖,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๑,๐๘๐,๗๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๔๓,๕๗๗,๒๐๐ บาท

๘๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวม ๑,๕๔๓,๖๕๓,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๐๗๓,๒๔๕,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓,๔๕๗,๘๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔๖๖,๙๕๐,๑๐๐ บาท

๘๒. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวม ๔๙๔,๓๐๔,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๑๔,๗๘๒,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๖๓,๐๒๑,๖๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘๓. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม ๑,๓๘๘,๙๙๗,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๘๙,๓๓๓,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๔๘,๑๙๓,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๕๑,๔๗๑,๕๐๐ บาท

๘๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม ๖๐๖,๔๕๔,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๙๗,๗๒๗,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๘,๗๒๗,๓๐๐ บาท

๘๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม ๑,๘๗๔,๖๐๙,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๒๕๓,๔๘๔,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๒๙,๔๘๑,๘๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๕๙๑,๖๔๒,๙๐๐ บาท

๘๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม ๕๐๒,๔๑๔,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๔๓,๑๗๘,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๕๙,๒๓๕,๘๐๐ บาท

๘๗. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑,๐๕๔,๓๓๒,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๕๐๙,๙๘๓,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๕๔๔,๓๔๙,๙๐๐ บาท

๘๘. สานักงานเลขาธิการคุรุสภา รวม ๑๗๐,๒๖๕,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๓๔,๔๐๑,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๓๕,๘๖๓,๘๐๐ บาท

๘๙. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม ๓๐,๗๑๔,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๐,๗๑๔,๘๐๐ บาท

๙๐. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวม ๒๑๐,๐๐๔,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๑๐,๐๐๔,๒๐๐ บาท

๙๑. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) รวม ๓๐,๑๔๑,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๐,๑๔๑,๐๐๐ บาท

๙๒. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม ๖๕๒,๗๘๑,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๖๕๒,๗๘๑,๗๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom