Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ

มาตรา ๖

  • งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๗,๘๒๔,๑๑๗,๑๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๑,๖๔๕,๓๕๘,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๑๔๘,๐๖๑,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔๘๓,๓๙๓,๔๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ๓๓๓,๗๐๘,๐๐๐ บาท

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๖๘๐,๑๙๔,๙๐๐ บาท

๒. กรมประชาสัมพันธ์ รวม ๑,๗๕๒,๒๔๐,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๑,๕๑๒,๒๔๐,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวม ๑๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๑๑๒,๑๒๒,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ๑,๙๙๕,๖๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๘,๒๙๕,๗๐๐ บาท

๔. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม ๖,๐๗๒,๒๙๕,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๕,๗๐๑,๔๕๒,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๓๗๐,๘๔๒,๘๐๐ บาท

๕. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวม ๗๔๕,๘๒๖,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๗๔๕,๘๒๖,๙๐๐ บาท

๖. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รวม ๒๗๘,๙๐๕,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๑๐๒,๐๐๕,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล ๑๗๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๗. สำนักงบประมาณ รวม ๑,๕๔๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๑,๑๔๙,๘๓๔,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ๓๙๒,๔๔๘,๙๐๐ บาท

๘. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รวม ๑๒๒,๔๗๔,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๙๘,๘๑๒,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในความมั่นคงชายแดนและทางทะเล ๒๓,๖๖๒,๑๐๐ บาท

๙. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวม ๓๒๕,๐๒๙,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๓๒๕,๐๒๙,๕๐๐ บาท

๑๐. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รวม ๑,๗๖๘,๐๖๕,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๑,๗๖๘,๐๖๕,๙๐๐ บาท

๑๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวม ๓๐๑,๖๐๗,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๙๑,๓๑๙,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๒๑๐,๒๘๗,๕๐๐ บาท

๑๒. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวม ๑๖๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๑๖๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท

๑๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม ๔๖๖,๔๐๕,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๒๖๗,๙๕๙,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ๑๙๘,๔๔๕,๖๐๐ บาท

๑๔. สำนักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ รวม ๓๒๖,๕๖๒,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ๓๒๖,๕๖๒,๘๐๐ บาท

๑๕. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวม ๕,๒๐๘,๒๑๐,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๔,๘๕๙,๑๓๓,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงจากแนวดิ่งสู่แนวราบ ๒๗๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ๗๖,๒๑๒,๘๐๐ บาท

๑๖. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวม ๑๓๘,๐๒๑,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๓๘,๐๒๑,๓๐๐ บาท

๑๗. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวม ๕,๑๖๐,๘๓๐,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๒๓๓,๕๗๖,๑๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔,๙๒๗,๒๕๔,๖๐๐ บาท

๑๘. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รวม ๓๓๑,๒๖๐,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๓๑,๒๖๐,๙๐๐ บาท

๑๙. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) รวม ๖๓๒,๔๐๓,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๕๑,๙๓๔,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ๕๘๐,๔๖๙,๐๐๐ บาท

๒๐. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รวม ๑๑๕,๑๕๔,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑๑๕,๑๕๔,๙๐๐ บาท

๒๑. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) รวม ๒๙๒,๖๓๔,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๔๙,๕๙๖,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๑๔๓,๐๓๘,๑๐๐ บาท

๒๒. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รวม ๑๖,๙๔๐,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๑๖,๙๔๐,๓๐๐ บาท

๒๓. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวม ๑๕๐,๙๕๕,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๙๓,๓๙๐,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน ๕๗,๕๖๕,๐๐๐ บาท

๒๔. สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รวม ๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑๐๗,๘๕๕,๘๐๐ บาท

๒๕. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รวม ๓๙,๓๗๖,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓๙,๓๗๖,๐๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom