Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๒๑

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๔,๑๑๓,๓๒๘,๔๐๐ บาท จำแนกดังนี้

    ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวม ๘๙๘,๐๘๙,๑๐๐ บาท คือ

    (๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๓๙๖,๒๖๘,๐๐๐ บาท

    (๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน ๕๐๑,๘๒๑,๑๐๐ บาท

๒. กรมการศาสนา รวม ๓๖๘,๐๗๙,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๕,๑๔๘,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม ๓๐๗,๔๐๔,๙๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน ๒๕,๕๒๖,๕๐๐ บาท

๓. กรมศิลปากร รวม ๑,๐๒๗,๘๐๒,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๕๘๓,๐๔๖,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน ๔๔๔,๗๕๖,๕๐๐ บาท

๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวม ๖๑๘,๐๘๓,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๓๓๙,๗๐๖,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน ๒๗๘,๓๗๗,๐๐๐ บาท

๕. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวม ๑๙๔,๑๒๑,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๗๕,๘๔๑,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน ๑๑๘,๒๗๙,๔๐๐ บาท

๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวม ๗๖๔,๗๗๐,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๙๒,๑๔๒,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๙๑,๖๙๕,๗๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน ๕๘๐,๙๓๒,๒๐๐ บาท

๗. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) รวม ๘๔,๑๙๐,๗๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๘๔,๑๙๐,๗๐๐ บาท

๘. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) รวม ๑๒๐,๘๘๒,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๑๒๐,๘๘๒,๖๐๐ บาท

๙. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวม ๓๗,๓๐๘,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๗,๘๙๙,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรม และจริยธรรม ๑๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom