Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๒๔

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับ ให้ตั้งเป็นจำนวน ๒๖,๐๒๓,๗๓๗,๙๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวม ๑๗,๑๒๗,๕๙๗,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒,๕๙๐,๑๑๓,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๔,๕๓๗,๔๘๓,๘๐๐ บาท

๒. กรมการแพทย์ รวม ๓,๑๐๗,๙๙๔,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๙๙๗,๕๖๐,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๒,๑๑๐,๔๓๔,๓๐๐ บาท

๓. กรมควบคุมโรค รวม ๑,๘๗๒,๒๖๓,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๒๘๙,๒๘๕,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๕๘๒,๙๗๗,๘๐๐ บาท

๔. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวม ๑๓๙,๔๒๑,๕๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๒๒,๘๓๕,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๑๖,๕๘๖,๑๐๐ บาท

๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวม ๗๔๕,๗๐๙,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๖๑,๔๒๙,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔๘๔,๒๘๐,๑๐๐ บาท

๖. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม ๔๐๙,๓๐๗,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๗๒,๘๒๘,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ๕๙,๑๖๗,๒๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๗,๓๑๑,๔๐๐ บาท

๗. กรมสุขภาพจิต รวม ๙๘๐,๑๐๒,๑๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๘๘๔,๑๐๕,๔๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๙๕,๙๙๖,๗๐๐ บาท

๘. กรมอนามัย รวม ๓๗๐,๓๙๓,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๓๔๘,๕๘๓,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๒๑,๘๑๐,๙๐๐ บาท

๙. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม ๕๐๖,๘๖๗,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔๐๗,๓๑๗,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๙๙,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวม ๑,๘๗๐,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑,๘๗๐,๖๐๐ บาท

๑๑. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวม ๖๒๘,๐๗๗,๐๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน ๖๒๘,๐๗๗,๐๐๐ บาท

๑๒. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวม ๙๑,๗๑๔,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน ๘๗,๖๐๙,๘๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔,๑๐๕,๐๐๐ บาท

๑๓. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รวม ๗,๕๓๒,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๗,๕๓๒,๔๐๐ บาท

๑๔. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวม ๑๖,๐๕๓,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๖,๐๕๓,๒๐๐ บาท

๑๕. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวม ๑๘,๘๓๒,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๘,๘๓๒,๓๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom