Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล

มาตรา ๒๘

  • งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ตั้งเป็นจำนวน ๖,๑๐๖,๘๐๓,๘๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานศาลยุติธรรม รวม ๕,๖๑๙,๒๕๑,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๕,๖๑๙,๒๕๑,๓๐๐ บาท

๒. สำนักงานศาลปกครอง รวม ๔๓๔,๖๑๓,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔๓๔,๖๑๓,๓๐๐ บาท

๓. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวม ๕๒,๙๓๙,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๕๒,๙๓๙,๒๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom