Living in Thailand  
Start page Living Live in

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

     

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒


งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๑๘

  • งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย ให้ตั้งเป็นจำนวน ๓๖,๕๒๖,๓๔๑,๖๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวม ๓,๘๔๖,๐๘๕,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๙๒๙,๑๕๘,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ๖๐,๓๑๙,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง จากแนวดิ่งสู่แนวราบ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๒,๘๒๑,๖๐๘,๒๐๐ บาท

๒. กรมการปกครอง รวม ๙,๒๖๙,๔๒๗,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๓,๑๑๘,๔๒๖,๒๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ๒,๕๑๐,๙๕๒,๓๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง จากแนวดิ่งสู่แนวราบ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท

(๕) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๓,๕๙๐,๐๖๙,๓๐๐ บาท

๓. กรมการพัฒนาชุมชน รวม ๓,๗๔๓,๗๘๓,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน ๑,๑๓๑,๐๙๔,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๒,๖๑๒,๖๘๙,๓๐๐ บาท

๔. กรมที่ดิน รวม ๑,๘๔๘,๘๓๘,๓๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๒๕๕,๕๘๘,๗๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๘๔๙,๓๖๐,๘๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ๑๓๕,๗๘๑,๘๐๐ บาท

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ๒๖๓,๙๐๔,๙๐๐ บาท

(๕) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๓๔๔,๒๐๒,๑๐๐ บาท

๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม ๕,๗๖๐,๑๘๔,๘๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ๖๕๐,๙๓๗,๙๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ๕,๑๐๙,๒๔๖,๙๐๐ บาท

๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม ๑๑,๒๖๓,๒๗๐,๙๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๔๔๘,๓๗๕,๕๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ๒,๒๗๖,๘๒๙,๐๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ๕,๒๒๐,๖๕๘,๕๐๐ บาท

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ๓,๓๑๗,๔๐๗,๙๐๐ บาท

๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวม ๗๙๔,๗๕๐,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๖๘๒,๒๓๒,๖๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ๔,๕๐๗,๕๐๐ บาท

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ๙,๒๐๔,๘๐๐ บาท

(๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ๙๘,๘๐๕,๗๐๐ บาท


 
       
All right reserved      
admin@livinginthailand.lcom