Living in Thailand  

เชียงแสน

English    
              May 17, 2017

เชียงแสน เมืองก่อนประวัติศาสตร์
 

go to page

พื้นที่ราบลุ่มเชียงแสนและบริเวณข้างเคียงเคยมีมนุษย์เร่ร่อนอยู่อาศัยมาช้านานแล้ว
นับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อครั้งมนุษย์ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคมล่าสัตว์ ต่อเนื่องลงมา
ถึงสังคมเกษตรกรรม หรือราว 15,000 - 3,000 ปีมาแล้ว เพราะปรากฏหลักฐานเครื่องมือ
เครื่องใช้มนุษย์กระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปทั้งที่ลาดเนินเขาและริมฝั่งแม่น้ำ

ราวพุทธศวรรษที่ 17 - 18 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เริ่มรวมตัวกันหนาแน่นขึ้น ก่อตั้งเป็น
ชุมชนเมืองบนที่ลาดเนินเขาหรือที่ตอนริมฝั่งแม่น้ำ เมื่อพุทธศาสนาเริ่มแพร่ขยายเข้ามา
จึงเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ชุมชนเหล่านี้ได้หันมาเอาวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
พร่อมกับการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ล่วงมาถึงปลายพุทธศวรรษที่ 14 พญาแสนภู กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ทรงสร้างเมืองเชียงแสนขึ้น
ในบริเวณหมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่ฝั่งน้ำโขง เพื่อควบคุมไพร่พลเมือง ผลิตผลทางการเกษตร และ
เส้นทางการค้าของแคว้นโยนก อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ในปี พ.ศ. 1871

ฐานะของเมืองเชียงแสนในระยะแรกมีความสำคัญค่อนข้างสูง เพราะเป็นเมืองลูกหลวงของ
อาณาจักรล้านนา กษัตริย์ราชวงศ์มังรายหลายพระองค์ อาทิ พญาผายู พญาคำฟู และพญากือนา
ต่างเสด็จมาครองเมืองเชียงแสน ก่อนที่จะเสด็จเสวยราชสมบัติ ณ เมืองเชียงใหม่

หลังจากต้นพุทธศวรรษที่ 20 ลงมาจนกระทั่งอาณาจักรล้านนาถูกพม่ายึดครองในปี พ.ศ. 2101
ฐานะของเมืองเชียงแสนก็ถูกลดลงเป็นเพียงเมืองสำคัญทางศาสนา และเมืองบริวารของอาณาจักร
กษัตริย์ล้านนามักจะส่งเชื้อพระวงศ์ และขุนนางมาปกครองเมืองแทนพระราชโอรส

ระหว่างพุทธศวรรษที่ 22 ถึงต้นพุทธศวรรษที่ 24 เมืองเชียงแสนกลับกลายเป็นเมืองสำคัญของทาง
ยุทธศาสตร์ที่ควบคุมพื้นที่ทางตอนบนของหัวเมืองฝ่ายเหนือ กษัตริย์พม่าได้ส่งกำลังเข้ามายึดเมืองไว้
ทางฝ่ายกรุงศรีอยุทธยาและธนบุรีต้องยกกองทัพมาปราบอยู่หลายครั้ง ล่วงมาปี พ.ศ. 2347
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้า
กรมหลวงเทพหริรักษ์ และพระยายมราช ยกกองทัพมาขับไล่ชาวพม่าออกจากเมืองเชียงแสนได้สำเร็จ
แล้วมีพระราชดำรัสให้เผาบ้านเมืองกวาดต้อนผู้คนอพยพไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ ในภาคเหนือ และ
ส่งลงมายังกรุงเทพฯ

ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2424 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าอินต๊ะ บุตรเจ้าบุญมา เข้าผู้ครองนครลำพูน นำราษฎรเมืองลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง ขึ้นมา
ตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองเชียงแสน และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชเดชดำรง ตำแหน่งเจ้าเมือง
เชียงแสน เมื่อปี พ.ศ. 2438 ท้ายที่สุดเมืองเชียงแสนถูกยุบเป็นกิ่งอำเภอเชียงแสนหลวง ในปี พ.ศ. 2442
และได้ยกฐานะเป็นอำเภอเชียงแสน ขึ้นกับจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2500

พิพธภัณฑ์เชียงแสน

..................................................

ตำนานเล่าขาน "เวียงหนองหล่ม"

ตำนานโยนกจารึกไว้ว่า เมื่อ 1,300 กว่าปีก่อน - (หรือ 1,500 - 1,800 ปี ตามตำนานเล่าขานจากหลายฝ่าย) มีเมืองโบราณชื่อว่า "อาณาจักรโยนก" หรือ "โยนกนาคพันธุ์สิงหนวัติ" ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาปเชียงแสน มีกษัตริย์ครองราชยาวนานถึง 49 พระองค์ ก่อนที่จะล่มสลายกลายเป็นหนองน้ำ (อ่านเรื่องเล่าโยนก)

....................................................

เชียงแสนยกฐานะเป็น อำเภอ ในเขตจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2500 มีพื้นที่ 544 ตร. กม.

จากการสำรวจของกรมศิลปากร พบว่าเชียงแสนมีแหล่งโบราณสถาน 139 แหล่ง อยู่ในเขตกำแพงเมือง 76 แหล่ง อยู่นอกเขตกำแพงเมือง 63 แหล่ง และกรมศิลปากรยังพบว่า สภาพพื้นที่ของเมืองเชียงแสน มีความ อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก เหมาะแ่ก่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หากมีการสำรวจ น่าจะได้พบ แหล่งโบราณสถานอีกเป็นจำนวนมาก (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน พ.ศ. 2557)

เพื่อรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและมากมายกว่านี้ ก็ต้องไปที่พิพิธภัณฑสถานเชียงแสน เปิดให้ชม วันพุทธ - อาทิตย์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์ คนไทย 10 บาท ผู้สูงอายุเข้าชม

Chiang Saen Museum Chiang Saen Museum
Chiang Saen Museum Chiang Saen Museum แวะชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงแสน มีสิ่งน่าสนใจมากมาย
เปลวรัศมีพระเจ้าล้านตื้อ เปลวรัศมีพระเจ้าล้านตื้อ สูง 70 เเซ็นติเมตร กว้าง 55 เซ็นติเมตร งมได้จาก แม่น้ำ โขง บริเวณหน้าอำเภอเืมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธพัณฑ์เชียงแสน)

คำว่า "ตื้อ" เป็นคำล้านนา หมายถึงมาตราวัด สัดส่วน หรือขนาด พระเจ้าล้านตื้อ จึงน่าจะ หมายความว่า องค์พระที่มีขนาดใหญ่ จากการคำนวนเปลวรัศมี องค์พระน่าจะมีขนาดหน้าตัก กว้างประมาณ 8.5 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร

กลางแม่น้ำโขงบริเวณหน้าอำเภอเชียงแสน เคยมี เกาะกลางแม่น้ำ มีวัดและผู้คนอาศัยอยู่ ก่อนที่จะถูกกระแสน้ำพัดพาหายไป รวมทั้งพระเจ้าล้านตื้อด้วย

พระพุทธนวล้านตื้อ

พระพุทธนวล้านตื้อ ที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นองค์พระที่นาย นรินทร์ พานิชกิจ ซึ่งเป็นผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มให้มีการหล่อองค์พระจำลองขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระพุทธนวล้านตื้อมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15.99 เมตร นอกจากนั้นนายนรินทร์ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน เพื่อหล่อองค์พระและส่งไป ประดิษฐานในวัดที่ประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศลาว และเพื่อเชื่อมความสำพันธ์ นายนรินทร์ พานิชกิจ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2557

 

 

Laos Immigration office
ตรวจคนเข้าเมืองลาว
ย่อนกาสิโนคิงโรมัน
คิงโรมันกาสิโน
Chiang Saen map
แผนที่เชียงแสน (คลิ๊กขยายภาพ)
แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ
แผนที่สามเหลี่ยมทองคำ (คลิ๊กขยายภาพ)
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน

 

     
All Rights Reserved sam@livinginthailand.com