รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐  
     

     
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอณาจักรไทย ฉบับปี ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๓๐๙ มาตรา ผ่านความเห็นชอบของประชาชน 56.69% ต่อ 41.37% ของผู้ใช้สิทธิลงคะแนน 25,978,954 คน หรือ 57.61% ของผู้มีสิทธิใช้เสียงทั้งสิ้น 45,093,055

     
หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๑ - ๗
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ มาตรา ๘ - ๒๕
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๒๖ - ๒๙
ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค มาตรา ๓๐ - ๓๑
ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบคคล มาตรา ๓๒ - ๓๘
ส่วนที่ ๔ สิทธในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๓๙ - ๔๐
ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน มาตรา ๔๑ - ๔๒
ส่วนที่ ๖ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา ๔๓ - ๔๔
ส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของบุคคลและสื่อมวลชน มาตรา ๔๕ - ๔๘
ส่วนที่ ๘ สิทธิเสรีภาพในการศึกษา มาตรา ๔๙ - ๕๐
ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข และสวัสดิการจากรัฐ มาตรา ๕๑ - ๕๕
สวนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา ๕๖ - ๖๒
ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและสมาคม มาตรา ๖๓ - ๖๕
ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน มาตราื ๖๖ - ๖๗
ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ - ๖๙
หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา ๗๐ - ๗๔
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๗๕ - ๗๖
ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ มาตรา ๗๗
ส่วนที่ ๓ แนวโน้มการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๘
ส่วนที่ ๔ แนวโน้มนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม มาตรา ๗๙ - ๘๐
ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฏหมายและยุติธรรม มาตรา ๘๑
ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ มาตรา ๘๒
ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศาษฐกิจ มาตรา ๘๓ - ๘๔
ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๕
ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน มาตรา ๘๖
ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน มาตรา ๘๗
หมวด ๖ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๘๘ - ๙๒
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร มาตรา ๙๓ - ๑๑๐
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา มาตรา ๑๑๑ - ๑๒๑
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง มาตรา ๑๒๒ - ๑๓๕
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของสภา มาตรา ๑๓๖ - ๑๓๗
ส่วนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๘ - ๑๔๑
ส่วนที่ ๗ การตรวจพระราชบัญญัติ มาตรา ๒๔๒ - ๒๕๓
ส่วนที่ ๘ การควบคุมตรากฎหมายที่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ - ๑๕๕
ส่วนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๑๕๖ - ๑๖๒
หมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง ของประชาชน มาตรา ๑๖๓ - ๑๖๕
หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ มาตรา ๑๖๖ - ๑๗๐
หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๑ - ๑๙๖
หมวด ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป มาตรา ๑๙๗ - ๒๐๓
ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๔ - ๒๑๗
ส่วนที่ ๓ ศาลยุติธรรม มาตรา ๒๑๘ - ๒๒๒
ส่วนที่ ๔ ศาลปกครอง มาตรา ๒๒๓ - ๒๒๗
ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร มาตรา ๒๒๘
หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา ๒๒๙ - ๒๔๑
2) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๔๒ - ๒๔๕
3) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ มาตรา ๒๔๖ - ๒๕๑
4) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา ๒๕๒ - ๒๕๔
ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 1) องค์กรอัยการ มาตรา ๒๕๕
2) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ มาตรา ๒๕๖ - ๒๕๗
3) สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ มาตรา ๒๕๘
หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน มาตรา ๒๕๙ - ๒๖๔
ส่วนที่ ๒ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผล ประโยชน์ มาตรา ๒๖๕ - ๒๖๙
ส่วนที่ ๓ การถอดถอนจากตำแหน่ง มาตรา ๒๗๐ - ๒๗๔
ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง มาตรา ๒๗๕ - ๒๗๘
หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๒๗๙ - ๒๘๐
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๑ - ๒๙๐
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๒ - ๓๐๙