รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐  
  หมวด ๖ รัฐสภา  
  มาตรา ๑๓๖ - ๑๓๗  
    ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา    
มาตรา ๑๓๖
 • ในกรณีต่อไปนี้ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
 1. การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๙
 2. การปฎิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑
 3. การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๑๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒
 4. การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓
 5. การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๒๗
 6. การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗
 7. การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘
 8. การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาสามมาตรา ๑๓๗
 9. การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๕
 10. การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๕๑
 11. การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
 12. การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖
 13. การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙
 14. การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามสามมาตรา ๑๘๙
 15. การรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
 16. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑
มาตรา ๑๓๗
 • ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
 • ในการประชุมร่วมก้นของรัฐสภา ให้นำบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ลุสภาจะต้องมีจำนวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา