รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐  
  หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
  ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  
    ๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรา ๒๕๘    
มาตรา ๒๕๘
  • สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัฐหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้
  • องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
  • ให้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ