รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐  
  หมวด ๑๐ ศาล  
     
    ส่วนที่ ๕ ศาลทหาร    
มาตรา ๒๒๘
  • ศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
  • การแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ