เที่ยวเมืองเชียงราย - Travel Chiang Rai  

     
วัดพระแก้ว เดิมชื่อ "วัดป่าเยียะ" (วัดป่าไผ่) ได้มีการค้น พบพระแก้วมรกตที่วัดนี้ (ปัจจุบันประดิษฐานในวัดพระ แก้ว กรุงเทพฯ) ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" พระแก้วองค์ ปัจจุบัน เรียก "พระหยกเชียงราย" สร้างขึ้นโดย คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย Wat Phra Kaew named after the Emerald Buddha was discover (currently display in Wat Phra Kaew in Bangkok) A replica of the emerald Buddha was introduced by The Chiang Rai Buddhist Clergy and the people of Chiang Rai as it currently seen
วัดพระสิงห์ เคยเป็นที่ปะรดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (สิงค์ ๑) ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์ลังกาเมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ อันเชิญ เข้าประเทศสยามโดยพ่อขุนราม คำแหง (๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) พระเจ้ามหาพรม ผู้ครองเมืองเชียงรายในขณะนั้น ได้อันเชิญ พระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เมือง เชียงราย และได้อยู่คู่กับเมืองเชียงราย เป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่ เจ้าแสนเมืองมา ผู้ครองนครเชียงใหม่ ชนะการสู้รบ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานที่ เชียงใหม่ ปัจจุบันประดิษฐานใน พระที่นั่ง พุทไธศวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ที่มา พระเครื่องตั้มศรีวิชัย)

Wat Phrasingh where Phrasing once display here in the year 1931 B. E. (1388 AD) Phra Singh is carved in Sri Lanka in the year 700 B. E. (157 AD) it is one of the most beautiful Buddha image ever carved. King Ram Khamhaeng invited Phra Singh to Siam Kingdom in (1820 - 1860 BE) King Maha Prohma invited to Chiang Rai and had been with Chiang Rai for 20 years before King Saen Muang Ma of Chiang Mai won the war and invited Phra Singh to Chiang Mai (Currently display in National Museum Bangkok)

วัดกลางเวียง - เสาหลักเมือง (เสาสดือเมือง) เสาสดือเมืองตั้งอยู่ในวัดกลางเวียง วัดกลางเวียงตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนรัตนาเขต และอุตรกิจ วัดกลางเวียงเป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 670 ปี จากการรังวัดเมืองพบว่า วัดนี้อยู่ในใจกลาง เมืองพอดี จึงได้ประดิษฐานเสาหลักเมือง (เสาสดือเมือง) ในเขตวัดแห่งนี้ Wat Klang Wiang - The City Pillar Shrine located in Wat Klang Wiang, Wat Klang Wiang located on the corner of Rattana Khet and Uttarakit, it is one of the oldest Wat in Muang district (about 670 years) On the last survey before city renovation found Wat Klang Wiang located exactly in the middle of the city, therefore, the city pillar shine have been settle
อนุสาวรีย์พ่อขุน พญาเม็งรายมหาราช หรือชาวเชียงรายเรียก พ่อขุนเม็งราย สร้างเมืองเชียงราย และเป็นปฐมกษัตรย์ เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๐๕ พ่อขุนยังได้สร้าง เมืองกุมกาม (อำเภอสารพี จ.เชียงใหม่) เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๒๙ และเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๑๘๓๔ อนุสาวรีย์พ่อขุน ตั้งอยู่ที่ ห้าแยกพ่อขุน บนทางหลวง 1 King Mengrai Statue King Mengrai the Great the founding father of Chiang Rai and the first king on the throne in 1262 AD, King Mengrai also found Wiang Kum Kam (Amphur Saraphi, Chiang Mai in 1286 AD) and the founder of Chiang Mai in 1291 AD. King Mengrai statue located on intersections called "Ha Yaek Pho Khun" on highway 1
เสาสดือเมือง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง เสาสดือเมืองมี 108 หลัก ตั้งอยู่บนรูปแบบ สมมุติของจักรวาล อันเป็นคติที่มี มาแต่โบราณ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันวิจัย สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรัฐบาลเยอรมันนี เสาสดือเมืองนี้ใหญ่เท่าห้าพระหัตถ์กำ สูงเท่าส่วนสูงของ พระวรกายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ซึ่งพระองค์ได้เสด็จมาเจิมเสาสดือเมืองนี้ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2531 เสาสดือเมืองนี้ร่วมสร้างโดยชาวเชียงราย เพื่อเป็นเครื่องลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระญา เม็งราย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษาครบห้ารอบ

The City Navel: located on Doi Chom Thong, the city navel have 108 pillars, settle in pattern of the universe as morality of the ancient

The City Navel was build in the cooperation of the Institute of Society Research of Chiang Mai University and the Government of Germany

The City Pillar was build in memory of King Meng Rai the Great by Chiang Rai people

นังรถรางแอ่วเมืองเล่าขาน ๙ ตำนานเจียงฮาย วันละสองเที่ยว (หลังอนุสาวรีย์พ่อขุน) บริการฟรี Free tram ride see Chiang Rai twice a day, tram station located behind King Mengrai statue
ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร์ - รำวงย้อนยุค - อาหาร - ช๊อปของฝาก Walking Street every Saturday, have fun with traditional dance circle, food, souvenir shopping
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โดยอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2544 Baandam Museum (The Black House) by Thawan Duchanee The National Artist 2001
วัดร่องขุ่น โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 2554 Wat Rong Khun (White temple) by Chalermchai Kositpipat The National Artist 2011
sam lor นั่งสามล้อชมเมืองพ่อขุน เพิ่มความสนุก ปัจจุบัน สามล้อ หาดูยาก ที่เมืองเชียงรายยังมีบริการอยู่ประมาณ 120 คัน
Another fun way to see city of Pho Khun is to hire a Sam Lor to take you around town, there are aproximately 120 Sam Lor in the city
   
Pra Yok Chiang Rai Wat Phrakaeo
วัดพระแก้ว - Wat Phrakaew
Wat Phra Singh Wat Phra Singh
วัดพระสิงห์ - Wat Phrasingh
เสาร์หลักเมือง Wat Klang Wiang
วัดกลางเวียง - Wat Klangwiang
King Mengrai Royal Tung
อนุสาวรีย์พ่อขุน - King Mengrai Statue
เสาร์สดืเมือง
เสาสดือเมือง - The City Navel
Thawan Dachanee
บ้านดำ - Baandam
Wat Rongkhun
วัดร่องขุ่น - Wat Rongkhun
Chiang Rai tram ride
walking street, chiang rai
     
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com