วัดร่องเสือเต้น Wat Rong Suaten

     
วัดร่องเสือเต้น อ.เมือง จ.เชียงราย

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่เขตหมู่บ้านร่องเสือเต้น อ.เมือง จ.เชียงราย

ที่มาของ บ้านร่องเสือเต้น จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่

เมื่อ ๘๐ - ๑๐๐ ปีก่อนที่บริเวณนี้ยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าในสมัยนั้นมีมาก โดยเฉพาะเสือ ที่ชอบกระโดดข้ามร่องน้ำไปๆ มาๆ ชาวบ้านจึงเรียกว่า ร่องเสือเต้น จึงเป็นที่มาของ หมู่บ้านร่องเสือเต้น

ประวัติวัดร่องเสือเต้น

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ชาวบ้านร่องเสือเต้นได้มีการประชุมหารือถึงการให้มีศาสนสถานในหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมด้าน จิตใจของชาวบ้าน และเพื่อเป็นที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา พราะชาวบ้านยังไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน ต่างไป ทำบุญวัดต่าง ๆ กระจัดกระจาย ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้ และให้ชื่อว่า วัดร่องเสือเต้น วัดร่องเสือเต้นมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา

ประวัติพระวิหารวัดร่องเสือเต้น
วัดร่องเสือเต้น พระวิหารวัดร่องเสือเต้นมีขนาดความกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๔๘ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สีส่วนใหญ่ของวิหารเป็นสีฟ้าและน้ำเงิน แสดงถึง ธรรมะขององค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ ขจรขจายทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่เป็นความจริง ตามเหตุผล และผลเปรียบเมือนดั่งท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยหลักธรรม คำสอนของพุทธองค์

   
ประวัติพระประธานในวิหารวัดร่องเสือเต้น
พระประธานวัดร่องเสือเต้น พระประธานในวิหารก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง สูง ๖.๕ เมตร หน้าตักกว้าง ๕ เมตร ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระรอดลำพูน ๘๔,๐๐๐ องค์ และแก้วแหวนเงินทองอีกจำนวนหนึ่ง สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายกพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุที่ พระเศียร และพระราชทานนามองค์พระประธานว่า พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็น มงคล เป็นเจ้าในความเป็นแห่ง ราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก
ประวัติพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์
วัดร่องเสือเต้น พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ได้ทำการก่อสร้าง เมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสำเร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์ของพระธาตุมีความกว้าง ๑๐ คูณ ๑๐ เมตร และมีความสูง ๒๐ เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระญาณสังวรสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
   
ข้อมูลจากแผ่นพับของวัดร่องเสือเต้น

 

 
วัดร่องเสือเต้น  
วัดร่องเสือเต้น วัดร่องเสือเต้น
   
 
   
   
 

 

กลับไปหน้า
แผนที่วัดร่องเสือเต้น
แผนที่วัดร่องเสือเต้น
แผนที่วัดร่องเสือเต้น
แผนที่วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง
     
All Rights Reserved    
admin@livinginthailand.com