Living in Thailand  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖
หมวด ๓
การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ

ข้อ ๑๐

  • ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะและปรับปรุงข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพ
    ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นปัจจุบัน ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน

 
 
     

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หมวด ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินะบี้ยยังชีพ

หมวด ๒ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ

หมวด ๓ การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ

หมวด ๔ งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หมวด ๕ การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บทเฉพาะกาล


 
     
     
  All Rights Reserved  
  admin@livinginthailand.com