ปกครองท้องถิ่น - Local Government
ข้าราชการจังหวัด แต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นเขต ปกครองพิเศษ เช่น กรุงเทพฯ ผู้ว่าราชการฯ มาจากการเลือกตั้ง ท้องถิ่น
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 • นายอำเภอ

องค์การบริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น

 • องค์การบริหารจังหวัด
 • สภาจังหวัด
 • เทศมนตรี
 • องค์การบริหารตำบล

ข้าราชการทั้งหมดเป็นข้าราชการประจำ

Provincial Government appointed by the Interior Ministry, except independent ruling city such as Bangkok, the Governor came from local election
 • Governor
 • Deputy Governor
 • Sheriff

Local Administration from local election

 • Provincial Administer
 • Representative
 • Municipal Councilor (City Mayor)
 • District Administer

All civil servants are permanent government employees