Living in Thailand

เรียนฟรีมีที่ไหน

 
start page living live in            

เรียนฟรีมีที่ไหน

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เรียนฟรีมีที่ไหน

ป้ายนี้บอกชัดๆ ยังไม่รู้ว่าจะได้เรียน หรือเปล่า ก็ต้องเสียเงินแล้ว ค่าใบสมัคร

ถ้าจับฉลากไม่ได้ ก็อดเรียน เสียค่าใบสมัครฟร

 

โครงการเรียนฟรีของรัฐบาลมีจริงหรือ

โครงการเรียนฟรีของรัฐบาล เรียนฟรี 12ปี หรือ 15 ปี เริ่มตั้งแต่อนุบาล (มกราคม 2560)

เริ่มมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 ผ่านไป 2-3 รัฐบาล ยังไม่มีผู้ปกครองคนไหนบอกว่า
ลูกหลานได้เรียนฟรี มีแต่เสียค่าเรียน หรือค่าเทอมเพิ่มขึ้นทุกปี หรือที่ทางโรงเรียนเรียกว่า
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าเรียนภาษา แล้วยังต้องเรียนพิเศษนอกโรงเรียนอีก

โรงเรียนนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเขต 1

ที่เคยพบว่าเรียนฟรี จริงๆ ก็อยู่ในป่าในเขานั่นและ ถ้าโรงเรียนไหนเก็บค่าเรียนก็คงจะมีแต่
โรงเรียน ไม่มีเด็กเรียนเพราะพ่อแม่ยากจน

งบประมาณการศึกษาไทยอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก แต่การศึกษาไทยอยู่ในระดับบ๊วย

เด็กด้อยโอกาสมีเยอะ

เด็กด้อยพัฒนามีมาก

ท้องไม่พร้อมมีเยอะ มาก

www.mirror.co.uk/ บอกว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองเซ็กซ์ของโลก ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจาก
เด็กไทยไม่พัฒนา ที่ไม่พัฒนาก็เพราะวาไม่มีโอกาสหรือเปล่า

ผู้ชายทำท้องแล้วหนีความรับผิดชอบมีเยอะแยะ เด็กเกิดมาไม่มีพ่อมีให้เห็นทั่วไปเพราะ
แม่เด็กไม่พร้อม ทิ้งเด็กให้ตายายเลี้ยง บางทีตายายก็ยากจนเลี้ยงไม่ไหว ก็ให้ทวดเลี้ยง

ถึงได้มีการทำแท๊ง ทิ้งแรกเกิด เป็นข่าวบ่อยครั้ง

โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า School district
ผู้ปกครองต้องส่งเด็กเข้าเรียนใน โรงเรียนที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่
โรงเรียนจะไม่รับเด็กนอกพื้นที่เข้าเรียน

รัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ถ้าพื้นที่ใดมีประชากรหนาแน่นเกินกว่า
โรงเรียนจะรับได้ ส่วนที่เกินให้ไปเรียนในโรงเรียนใกล้สุด หรือไม่ก็ต้องเพิ่มห้องเรียน
หรือสร้างโรงเรียนใหม่

โรงเรียนของไทย ใครต้องการไปโรงเรียนไหนก็ไปตามใจชอบหรือตามที่ผู้ปกครองเห็นว่า
โรงเรียนนี้สอนดี ก็มีการแข่งขันกัน มีการสอบเข้าเรียน เด็กคนไหนสอบเข้าไม่ได้ก็อดเรียน
แม้ว่าจะอยู่ใกล้โรงเรียนแค่เดินก็ถึง จึงเป็นที่มาของการติดสินบน เมื่อก่อนก็ 2 - 3 หมืน
ตอนนี้ก็ 5 - 6 หมื่นอย่างน้อย ผู้ปกครองคนไหนมีเงิน หรือบางทีไม่ค่อยมีเงินก็พยายามหากู้ยืม
เพื่อจะให้ลูกเข้าเรียนใกล้บ้าน หรือไม่ก็ย้ายบ้านไปใกล้โรงเรียนที่รับ มันมั่วกันมานานแล้ว
และก็จะมั่วกันต่อไป และในไม่ช้าก็ต้องใช้เงินเป็นแสนเพื่อจะให้ลูกเข้าเรียน

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเงินส่งลูกเข้าเรียน หรือหย่าว่าแต่ส่งลูกเข้าเรียนเลย
แค่หาเงินมาซื้ออาหารยังไม่พอ ลูกหลานก็ต้องอดเข้าเรียนไม่วาจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีทาง
พัฒนา รวมทั้งเด็กชาวเขาหรือพื้นที่ห่างไกลที่เรียนแค่ ประถมศึกษา ไม่มีโอกาสเข้าเรียนต่อ
ในเมืองเพราะไม่มีทุนเรียน นี่คือเด็กด้อยโอกาส ขาดพัฒนา อนาคตก็คือ แรงงานที่ไม่มีทักษะ
หรือไม่ก็ค้าขายริมถนน ริมทางเดินที่กำลังจะถูกกำจัด แล้วจะไปทำอะไรกิน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 คนไทยพร้อมหรือยัง ถ้าเอาสถิติจากการใช้โทรศัพท์
มือถือ ระเทศไทยพร้อมแน่นอน พร้อมก่อนหน้าที่รัฐบาลประกาศเสียอีก ประเทศไทยมีประชากร
60 กว่าลาน แต่มีการใช้โทรศัพท์กว่าร้อยล้าน ... พร้อมแน่นอน

ประเทศไทยติดหล่มอยู่กับรายได้ปานกลาง แต่ดูเหมือนว่ากำลังซื้อจะอยู่ในระดับสูง
เอาแค่โทรศัพท์มือถือ ราคาเฉลี่ยหมื่นกว่า ขายดี ใครๆ ก็เดินถือโทรศัพท์ ... ใครว่าจน

ประเทศไทยมีประชากร 65 ล้านคน มีคนทำงานเสียภาษีเงินได้ 10 ล้านคน ที่เหลือก็เป็น
พ่อค้าแม่ค้าขายไป ตามเรื่อง มีช่องทางหารายได้ที่ไหนก็ทำขอให้เป็นอาชีพสุจริต ....
อ้อ ..... ขายบริการก็สุจริตน๊ะ ไม่ขอใครกิน ไม่โกงใคร จริงๆ แล้ว สุจริตกว่าพวกขี้โกง
โดยเฉพาะพวกโกงชาติบ้านเมือง พวกนี้ตัวถ่วงความเจริญประเทศ

........................

ประเทศไทย 4.0 จะไม่ไปไหน ถ้าไม่พัฒนาบุคคล .... กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมกันพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ รุ่นก่อนตกขอบไปแล้ว
กวาครึ่งคงกู่ให้กลับยาก

เด็กยากจนมีความรู้ความสามารถมีเยอะ แต่ไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสเข้าถึงระดับการศึกษา
ทั้งขั้นพื้นฐาน หลายคนเรียนจบแค่ 12 ปีการศึกษาพ่อแม่ก็เป็นหนี้หัวโตแล้ว
แล้วจะเรียนต่อได้ไง a mind is a terible thing to waste

...........................

เรียนฟรี อย่างแท้จริง อย่างน้อย 12ปี โดยไม่เลือกปฏิบัติี ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560
ที่ประกาศ ใช้แล้ว

มาตรา ๕๔

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผน
การศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน
การศึกษาแห่งชาติด้วย

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน

ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการ
ศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

...............................

หวังว่า สักวันหนึ่งมีทนายใจกล้า (ไม่ใช่ปากกล้า) ฟ้องศาลปกครอง ให้รัฐจัดการการศึกษา
ตามที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง ไม่ตกหล่น ตามวรรคหนึ่ง

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

และกระทรวงศึกษาต้องตรวจสอบทุกโรงเรียนของภาครัฐต้องไม่มีการเก็บ ค่าเทอม
ค่ายำรุงการศึกษา ค่าสอนพิเศษ ค่าแม่บ้าน หรือค่าอื่นๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดตามใจชอย
รวมทั้ง ค่าใบสมัครเข้าเรียน

พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากไม่มีค่าเรียนต่างๆ ดังกล่าว มีแต่ค่าขนมให้เด็กไปโรงเรียน
เมื่อต้องมีรายจ่ายค่าต่างๆ ตามที่โรงเรียนเรียกร้องไม่งั้นอดเรียน
ผู้ปกครองก็ต้องเจียดค่าขนมไปเป็นค่าเรียน
ดูแล้วคล้ายกับว่าโรงเรียนแย่งขนมเด็กกินหรือเปล่า

 

 
การศึกษาในภาครัฐของไทย - ตลกระดับโลก
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com