ที่ดินราชพัสดุ - Government surplus land  

Start page Living  

ปัญหาการเช่าที่ดินราชพัสดุก็คือ ระยะการเช่า (lease) ที่ดินสั้นเกินไป ทำให้ขาดแรงจูงใจในการ ลงทุนระยะยาว ตาม พรบ. (พระราชบัญญัติ) การเช่าที่ดิน ราชพัสดุเพื่อพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ให้มีสัญญาระยะเช่า 30 ปี และต่อสัญญาเช่าได้ รวมแล้วไม่เกิน 50 ปี

ข่าวจากกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า ได้รับการมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ให้เปิดให้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินราชพันดุได้นานถึง 50 ปี และจะให้มีการต่อสัญญาหลังจาก 50 ปี หรือไม่ ไม่ได้มีการพูดถึง

ส่วนสัญญาเก่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่นเดียวกันหรือไม่ ยังไม่เป็นข่าว ทั้งนี้คาดว่า กรมธนารักษ์จะมีการทบทวนที่ดินบางพื้นที่ให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ (10 ก.ย.2556)


ที่ดินราชพัสดุเป็นที่ดินหลวง ไม่สามารถซื้อขายได้ แต่สามารถเช่าระยะยาวได้ (lease) การครอบครองที่ดินราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการบุกรุก มีความผิดตามกฎหมายอาญา

ที่ดินราชพัสดุก็คือที่ดินหลวงที่เหลือใช้ (surplus) หรือยังไม่มีความต้องการใช้ เอกชนมีสิทธิ์ยื่นความจำนงขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเขตท้องถิ่นที่กำหนดให้กระทำได้

ที่ดินราชพัสดุมีอยู่ทั่วไป ทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบท

ที่ดินราชพัสดุในเขตชนบทส่วนใหญ่เช่าเพื่อเกษตรกรรม อุสาหกรรม และรีสอร์ท ที่ดินในเขตเมืองส่วนใหญ่เช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พาณิชย์และอาคารพาณิชย์ หรือเพื่อใช้สอยอื่นใด เช่นพื้นที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ หรือโกดังเก็บของเป็นต้น

การซื้ออาคารพาณิชย์ที่สร้างบนพื้นที่ราชพัสดุเป็นการซื้อตัวอาคารอย่างเดียว การซื้ออาคารพาณิชย์เก่าทีสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุควรตรวจสอบสัญญาเช่าพื้นที่ ราชพัสดุ

The government's surplus land is not sellable but can be lease for personal uses or commercial purposes according to government allow, unauthorized occupy the surplus land can be prosecuted in criminal court

There are government surplus land within the city and in the country side all over the country

Government surplus land in the country side can be lease for agriculture, industrial and resort development, the surplus land within the city usually lease for commercial building development, parking lot or warehouse

Buying building on government surplus land is only owning the building not the land, buying commercial building on government surplus land should inquire the terms of lease