Living in Thailand

กฏหมายใหม่

 
start page living live in            

ติดกล้องวงจรปิดหน้ารถได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยระบุว่า

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการยืนยันถึงการกระทําความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

1.คําสั่งนี้เรียกว่า "คําสั่งนายทะเบียน ที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์"

2.คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.ให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท เป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สําหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัย ในเวลาทําสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560

นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

 
 
 
 
     
     
     
All Rights Reserved admin@livinginthailand.com