สภายกร่างรัฐธรรมนูญ  

     
สมาชิกสภายกร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกกรรมาธิการสภายกร่างรัฐธรรมนูญ มี 36 คน

 • คัดเลือกโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25 คน
 • คัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 11 คน

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (6คน)

 1. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็น ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ
 2. นายสุจิต บุญบงการ  (อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) 
 3. นายจรูญ อินทจาร  (อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ)
 4. นายบรรเจิด สิงคะเนติ  (คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
 5. นายประสพสุข บุญเดช (อดีตประธานวุฒิสภา ,อดีตประธานศาลอุทธรณ์) 
 6. นายกฤต ไกรจิตติ  (อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเอกอัคราชทูตไทยในหลายประเทศ)

คณะรัฐมนตรี (5 คน)

 1. นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (อดีต กมธ.ยกร่างฯ เมื่อปี 2549)
 2. นายเจษฏ์ โทณวณิก
 3. นายประกรณ์ ปรียากร
 4. นายกระแส ชนะวงศ์
 5. นายวิชัย ทิตตะภักดี

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (20 คน)

 1. มานิจ สุขสมจิตร (สมาชิก สปช.ด้านสื่อสารมวลชน) อดีต กมธ.ยกร่างฯ เมื่อปี 2549
 2. ประชา เตรัตน์ (สมาชิก สปช.ชลบุร)ี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 3. ถวิลวดี บุรีกุล (สมาชิก สปช.ด้านบริหารราชการแผ่นดิน) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้า
 4. สมสุข บุญญะบัญชา (สมาชิก สปช.ด้านสังคม) อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 5. เชิดชัย วงศ์เสรี (สมาชิก สปช.ภูเก็ต)
 6. พล.ท.นคร สุขประเสริฐ (สมาชิก สปช.ร้อยเอ็ด)
 7. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช (สมาชิก สปช.ด้านพลังงาน) อดีต สว.สรรหา
 8. จุมพล สุขมั่น (สมาชิก สปช.เชียงราย)
 9. วุฒิสาร ตันไชย (สมาชิก สปช.ด้านการปกครองท้องถิ่น) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 10. คำนูณ สิทธิสมาน (สมาชิก สปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) อดีต สว.สรรหา
 11. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (สมาชิก สปช.ด้านการเมือง) คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 12. ทิชา ณ นคร (สมาชิก สปช.ด้านการศึกษา)
 13. นรีวรรณ จินตกานนท์ (สมาชิก สปช.ด้านเศรษฐกิจ) อดีตรองอธิการบดีนิด้า
 14. จรัส สุวรรณมาลา (สมาชิก สปช.ด้านการปกครองท้องถิ่น) อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 15. ไพบูลย์ นิติตะวัน (สมาชิก สปช.ด้านการเมือง) อดีต สว.สรรหา
 16. ชูชัย ศุภวงศ์ (สมาชิก สปช.ด้านการเมือง) อดีต กมธ.ยกร่างฯ
 17. สุภัทรา นาคะผิว (สมาชิก สปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
 18. บัณฑูร เศรษฐ ศิโรตม์ (สมาชิก สปช.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
 19. พล.ท. นาวิน ดำริกาญจน์ (สมาชิก สปช.ด้านอื่นๆ) อดีตผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกลาโหม
 20. มีชัย วีระไวทยะ (สมาชิก สปช.ด้านการศึกษา) อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สภานิติบัญญัติ (5 คน)

 1. ดิสทัต โหตระกิตย์ - เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
 2. กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ - กรรมการกฤษฎีกาและอดีต กมธ.ยกร่างฯ พ.ศ. ...
 3. ปรีชา วัชราภัย - อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 4. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ - อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 5. พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ - เตรียมทหารรุ่น 12 (รุ่นเดียวกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)

 

 

หน้าแรก

Living (ไทย)