ทบวงมหาวิทยาลัย - Ministry of University Affairs

ทบวงมหาวิทยาลัย

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยยูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

Ministry of University Affairs

 • Chulalongkorn University
 • Kasetsart University
 • Khon Kaen University
 • Chiang Mai University
 • Thammasat University
 • Naresuan University
 • Burapha University
 • Mahidol University
 • Mejo University
 • Ramkhamhaeng University
 • Srinakharinwirot University Prasarnmit Campus
 • Silpakorn University
 • Prince of Songkhla University
 • Sukhothai Thammathirat Open University
 • Ubon Ratchathani University
 • King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
 • King Mongkuts Institute of Technology Thonburi
 • King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
 • National Institute of Development Administration
 • Office of the Permanent Secretary
 • Office of the Secretary to the Ministry