กระทรวงคมนาคม - Ministry of Transport and Communication

กระทรวงคมนาคม

 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการบินพาณิชย์
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมทางหลวง
 • กรมไปรษณีย์โทรเลข
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • กรมท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรมท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 • กรมรถไฟแห่งประเทศไทย
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท การบินไทย (มหาชน)
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • บริษัท ไทยเดินเรือ จำกัด
 • บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด
 • สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • องค์การโทรทัพท์แห่งประเทศไทย
 • องค์การรับส่งสินค้าและวัสดุภันฑ์

Ministry of Transport and Communication

 • The Department of Land Transport
 • The Department of Aviation
 • The Harbor Department
 • The Department of Highways
 • Post and Telegraph Department
 • The Meteorological Department
 • Port Authority of Thailand
 • Airports Authority of Thailand
 • The State Railway of Thailand
 • The Communication Authority of Thailand
 • Thai Airways International Public Company Ltd.
 • The Transport Company Ltd.
 • The Maritime Navigation Company Ltd.
 • Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
 • The Office of the Maritime Promotion Commission
 • Office of the Permanent Secretary
 • Office of the Secretary to the Ministry
 • The Bangkok Mass Transit Authority
 • Telephone Organization of Thailand
 • The Express Transportation Organization of Thailand