วัด 9 วัดในเขตกำแพงเมืองเก่า Visit 9 Temples in the old city
เชียงราย - Chiang Rai    

       
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล

วัดในเขตกำแพงเมืองเก่ามี 9 วัด เป็นวัดเก่าแก่นับร้อยปี เช่น วัดดอยจอมทอง เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างเมืองเชียงราย วัดบางวัดตั้งชื่อเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบ้านเมือง เช่น วัดมุงเมือง วัดมิ่งเมือง เป็นต้น และวัดที่ตั้งชื่อตามประวัติศาสตร์ของความ เป็นมา เช่น วัดดอยจอมทองเป็นที่เก็บพระธาตุ วัดดอยงำเมือง เป็นที่เก็บพระอัฐิพ่อขุนเม็งราย วัดพระสิงห์ เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ วัดพระแก้ว เป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกต วัดกลางเวียง อยู่ในใจกลางเมือง และเป็นที่ตั้งเสาหลักเมือง

Visiting temples in Chiang Rai

There are 9 Wat or Temple inside the old city wall that built hundreds of years ago, the oldest temple is Wat Doi Chomthong, King Mengrai discovered before he found the city. There are temples were named for auspicious to the city such as Wat Mung Muang (protect the city) Wat Ming Muang (auspicious city) and the temples that named after the historic event such as Wat Phra Kaew where the Emerald Buddha discovered

 
         
วัดดอยจอมทองมีมาก่อนการสร้างเมืองเชียงราย

พระยาเรือนแก้วทรงเสด็จขึ้นมาบนดอยจอมทอง เมื่อปี พ.ศ. 1483 เพื่อบรรจะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ พระเจ้าพังคราชแห่งนครโยนกนาคพันธุ์ ทรงอัญเชิญมา พระยาเม็งรายเสด็จขึ้นมาบนดอย จอมทอง เมื่อปี 1805 ทรงทอดพระเนตรและเห็นว่า เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้น (พงศาวดารโยนก)

Wat Doi Chomthong Wat Doi Chomthong is Chiang Rai's oldest temple. Found by Phraya Ruen Kaew in 1483 BE (940 CE) as a place to places the Buddha's relic (in a stupa)

King Mengrai came up here in 1805 BE (1262 CE) and found the land below favorable for build the city (Yo Nok chronicle)

เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระยาเม็งราย ที่อัญเชิญ มาจากเมืองเชียงใหม่

ต่อมาได้มีการบูรณะพระสถูป และได้มีการ สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะ

สถูปบรรจุอัฐิพยาเม็งรายตั้งอยู่หลังพระรูปพ่อขุน

Wat Doi Ngam Muang Wat Doi Ngam Muang is the place where the stupa contain the relic of the King Mengrai that invited from Chiang

Later, the stupa have been renovated and the temple were built for a place to worship. (The stupa located behind King Mengrai statue)

สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ เดิมชื่อวัดป่าเยียะ (วัดป่าไผ่) ต่อมามีการค้นพบพระแก้วมรกต (ปัจจุบัน ประดิษฐานที่วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ) ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" พระแก้วองค์ปัจจุบัน เรียก "พระหยกเชียงราย" สร้างขึ้นโดย คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาว เชียงราย Wat Phra Kaeo Chiang Rai Wat Phra Kaew, no record of when the temple were built, but it is one of the old temple in Chiang Rai

This temple was called the "Bamboo Forest Temple" the name Wat Phra Kaew were called when the Emerald Buddha was found (currently display in Bangkok)

สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1928 เคยเป็นที่ปะรดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งสร้างโดย กษัตริย์ลังกา เมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ พ่อขุนรามคำแหง อัญเชิญเข้าประเทศ สยาม (๑๘๒๐ - ๑๘๖๐) พระเจ้ามหาพรมผู้ครองเมือง เชียงรายในขณะนั้น (1888-1943) ได้อันเชิญ พระพุทธสิหิงค์ มาประดิษฐานที่เมืองเชียงราย และได้อยู่คู่กับเมือง เชียงรายเป็นเวลา 20 ปี (ที่มาพระเครื่องตั้มศรีวิชัย) Wat Phra Singh Chiang Rai Wat Pra Singh, named after the Buddha image "Pra Singh" or "Pra Buddhasihink" Pra Buddhasihink is one of the most beautiful Buddha image crafted in Sri Lanka in the year 700 BE (157 CE) Wat Pra Singh built in approximately the year 1928 BE (1385 CE) at the time King Maha Proma on the throne (1888-1943 BE)
วัดกลางเวียง เดิมชื่อ "วัดจั๋งเต๊ะโลก" สร้างเมื่อ ประมาณ 560 ปี (นับถึง พ.ศ. 2535) จากการรังวัด สี่มุมเมืองหลังจากการสร้างเมืองครั้งที่สองเมื่อปี 2417 พบว่า วัดจั๋งเต๊ะโลกอยู่ในใจ กลางเมืองพอดี จึงได้เปลี่ยน ชื่อเป็นวัดกลางเวียง และทางการได้ ตั้งเสาหลักเมืองในวัดนี้ เพื่อชาวเชียงรายสักการะ บูชา เสาหลักเมืองปัจจุบันเป็นเสาหลักเมืองที่ สร้างขึ้นแทนเสาเก่าที่ล้มพังลง Wat Klang Wiang Wat Klang Wiang was named on second city renovation, in the survey for the location of the city's center Wat Klang Wiang located in the middle of 4 corners measurement, therefore, "Wat Klang Wiang (Temple in middle of city) were named in place of "Wat Jung Tae Lok" (the original named) and therefore, the location of "City Pillar Shrine" is in this temple

วัดมุงเมือง

 

วัดมุงเมือง  

วัดมิ่งเมือง

 

Wat Ming Muang  

วัดศรีเกิด

 

Wat Sri Kird  
  Wat Sri Bunrueng