กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม - Ministry of Science Technology and Environment

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 • กรมควบคุมมลพิษ
 • การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • กรมส่งสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สำนักเลขานุการรัฐมนตรี

Ministry of Science Technology and Environment

 • Pollution Control Department
 • Department of Energy Development and Promotion
 • Department of Science Service
 • Department of Environmental Quality Promotion
 • National Institute of Metrology
 • Thailand Institute of Scientific and Technological Research
 • The National Research Council of Thailand
 • Office of Environmental Policy and Planning
 • Office of the Permanent Secretary
 • Office of Atomic Energy for Peace
 • National Science and Technology Development Agency
 • Office of the Secretary to the Minister