สำนักงานตำรวจแห่งชาต - Royal Thai Police

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • กองบัญชาการศึกษา
 • จเรตำรวจ
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สำนักงานกำลังพล
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • สำนักงานตำรวจสันติบาล
 • สำนักงานแผนงานและงบประมาณ
 • สำนักงานวิทยาการตำรวจ
 • สำนักงานส่งกำลังบำรุง

Royal Thai Police

 • Border Patrol Police Bureau
 • Metropolitan Police Bureau
 • Narcotics Suppression Bureau
 • Central Investigation Bureau
 • Police Education Bureau
 • Inspector-General
 • Police Cadet Academy
 • Office of Human Resources
 • Office of Police Commission
 • Immigration Bureau
 • Special Branch
 • Office of Planning and Budget
 • Office of Forensic Science
 • Office of Logistics