สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557  

     
โปรดเกล้าแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โปรดเกล้าแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ประกาศ วันที่ 31 กรกฎกคม พ.ศ. 2557


สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีจำนวน 200 คน ตามรายชื่อดังนี้
   
 1. นายกรรณภว์ ธนพรรคภวิน
 2. พลเรือโท กฤษฎา เจริญพานิช
 3. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
 4. นายกล้านรงค์ จันทิก
 5. นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร
 6. พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
 7. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 8. พลเรือเอก กําธร พุ่มหิรัญ
 9. นายกิตติ วะสีนนท์
 10. พลโท กิตติ อินทสร
 11. นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
 12. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
 13. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 14. พลตรี กู้เกียรติ ศรีนาคา
 15. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
 16. พลเอก คณิต สาพิทักษ์
 17. พลอากาศโท จอม รุ่งสว่าง
 18. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
 19. พลตํารวจโท จักรทิพย์ ชัยจินดา
 20. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์
 21. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
 22. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
 23. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต
 24. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
 25. พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
 26. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 27. พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
 28. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
 29. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
 30. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
 31. พลตํารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์
 32. นายชัชวาล อภิบาลศรี
 33. พลตรี ชัยยุทธ พร้อมสุข
 34. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
 35. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
 36. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
 37. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ
 38. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
 39. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์
 40. พลเรือโท ชุมพล วงศ์เวคิน
 41. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
 42. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
 43. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
 44. นายดิสทัต โหตระกิตย์ 
 45. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
 46. นายตวง อันทะไชย
 47. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน
 48. พลอากาศโท ถาวร มณีพฤกษ์
 49. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์
 50. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
 51. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
 52. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
 53. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
 54. นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
 55. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
 56. พลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ
 57. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 58. นายธานี อ่อนละเอียด 
 59. พลโท ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
 60. นายธํารง ทัศนาญชลี
 61. พลโท ธีรชัย นาควานิช
 62. พลเอก ธีระวัฒน์ บุญยะประดับ
 63. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
 64. พลเอก นพดล อินทปัญญา
 65. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
 66. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
 67. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
 68. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
 69. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
 70. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
 71. พลโท นิวัติ ศรีเพ็ญ
 72. นางนิสดารก์ เวชยานนท์
 73. นายนิเวศน์ นันทจิต
 74. นายบุญชัย โชควัฒนา
 75. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
 76. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
 77. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 78. พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
 79. นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์
 80. นายประมุท สูตะบุตร
 81. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
 82. พลโท ปรีชา จันทร์โอชา
 83. นายปรีชา วัชราภัย
 84. พันตํารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
 85. ร้อยตํารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
 86. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
 87. พลตํารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 88. คุณพรทิพย์ จาละ
 89. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
 90. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
 91. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
 92. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
 93. พลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
 94. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
 95. พลโท พิสิทธิ์ สิทธิสาร
 96. นายพีระศักดิ์ พอจิต
 97. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
 98. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
 99. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
 100. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
101 พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง
102 พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
103 นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
104 นายภาณุ อุทัยรัตน์
105 พลโท ภาณุวัชร นาควงษม์
106 นายภิรมย์ กมลรัตนกุล
107 นายมณเฑียร บุญตัน
108 นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด
109 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
110 พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
111 พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
112 นายยุทธนา ทัพเจริญ
113 พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
114 พลเอก ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
115 นายรัชตะ รัชตะนาวิน
116 พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
117 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
118 พลโท วลิต โรจนภักดี
119 พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
120 นายวันชัย ศารทูลทัต
121 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
122 พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
123 พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
124 พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ
125 นายวิทยา ฉายสุวรรณ
126 นายวิทวัส บุญญสถิตย์
127 พลตํารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
128 พลเอก วิลาศ อรุณศรี
129 พลเรือโท วีระพันธ์ สุขก้อน
130 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
131 พลโท วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
132 นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์
133 นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
134 นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
135 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
136 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
137 นายศิระชัย โชติรัตน์
138 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
139 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
140 พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
141 พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
142 พลโท ศุภกร สงวนชาติศรไกร
143 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
144 พลเอก สกล ชื่นตระกูล
145 นายสถิตย์ สวินทร
146 พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
147 นายสนิท อักษรแก้ว
148 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
149 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
150 นายสมชาย แสวงการ
151 นายสมบูรณ์ งามลักษณ์
152 นายสมพร เทพสิทธา
153 นายสมพล เกียรติไพบูลย์
154 นายสมพล พันธุ์มณี
155 พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
156 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
157 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
158 พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
159 พลตรี สมโภชน์ วังแก้ว
160 นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์
161 พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์
162 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
163 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
164 นายสีมา สีมานันท์
165 พลโท สุชาติ หนองบัว
166 พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
167 นายสุธรรม พันธุศักดิ์
168 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
169 คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
170 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
171 พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
172 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
173 พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
174 พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
175 นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
176 พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล
177 นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
178 นางเสาวณี สุวรรณชีพ
179 พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์
180 พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
181 พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์
182 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
183 พลโท อดุลยเดช อินทะพงษ์
184 พลโท อนันตพร กาญจนรัตน์
185 นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
186 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
187 พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง
188 นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
189 พลเอก อักษรา เกิดผล
190 พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ
191 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
192 พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์
193 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
194 นายอําพน กิตติอําพน
195 พลโท อําพล ชูประทุม
196 พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย
197 พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
198 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
199 พลเอก อู้ด เบื้องบน
200 พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท์
 

พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร และนายอาศิส พิทักษ์คุมพลลาออกจากตำแหน่ง เหตุเพราะ ขาดคุณสมบัติตาม รัฐธรรมนูญฉบับชั่คราว 2557 มาตรา 8 (1)

 

 
แต่งตั้ง สนช.เพิ่ม
คสช. ประกาศแต่งตั้ง สนช.เพิ่ม วันที่ 25 ก.ย. 57
1. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
2. พลโทจเรศักดิ์ อานุภาพ
3. นางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
4. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
5. นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
6. พลตรีณัฐ อินทรเจริญ
7. พลเอกดนัย มีชูเวท
8. นายแถมสิน รัตนพันธุ์
9. พลตรีเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
10. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
11. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
12. พลเอกโปฎก บุนนาค
13. พันเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์
14. พลโท พิศณุ พุทธวงศ์
15. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
16. พลเอกยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม
17. พลเอกรังสาทย์ แช่มเชื้อ
18. พลเอกวินัย สร้างสุขดี
19. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
20. พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ
21. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
22. พลเอกสุนทร ขําคมกุล
23. นางสุรางคณา วายุภาพ
24. นายอนุมัติ อาหมัด
25. พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์
26. พลเอกอรุณ สมตน
27. พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
28. พลเอกอุทิศ สุนทร
     
sam@livinginthailand.com