Living in Thailand   ข่าวราชการ      
                16 ก.พ. 2558

เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ
 

 

ถ้าใครเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ ที่ออกโดยทางราชการหาย แล้วต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ที่ สถานีตำรวจก่อน แล้วจึงไปขอทำใบใหม่ ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้ว


ส.น.ตำรวจพญาไท กทม. ฝากประชาสัมพันธ์

ต่อไปนี้เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความแล้ว

1.สำเนาทะเบียนบ้านหาย

  • ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

2.บัตรประชาชนหาย

  • ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

3.แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย

  • ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

4.ใบอนุญาตขับขี่หาย

  • ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเช่นเดิม

5.บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย

  • ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

6.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย

  • ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

ด.ต.ทรงพล ชนะมาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ สน.พญาไท


มท.สั่งยกเว้นขอสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตร ปชช. ติดต่อราชการ
จาก ไทยรัฐออนไลน์ 4 พ.ย. 2557

กระทรวงมหาดไทย แจ้งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นขอสำเนาทะเบียนบ้านบัตร ประชาชนติดต่อราชการ
เพื่อไม่ให้เสียเวลาค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร แนะหากจำเป็นให้ จนท.จัดทำขึ้นเอง

วันที่ 4 พ.ย. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวมหาดไทย
มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0309.1/3784 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประะทศ และปลัดกรุงเทพมหานคร
เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนว่า
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติ ครม.วันที่ 11 ก.พ. 2546 เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรฉบับเจ้าบ้าน
ที่นายทะเบียนจัดทำมอบให้เจ้าบ้านยึดถือไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับกรณีที่มีความจำเป็นต้องได้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นจัดทำสำเนาขึ้นเอง
เพื่อราษฎรไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการขอคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านอีก และขอให้จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร สั่งกำชับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
หากการปฏิบัติที่เคยดำเนินการอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับมติ ครม. ขอให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันยังคงปรากฏปัญหาเรื่องการเรียกหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านจาก
ประชาชนผู้ยื่นคำขอรับบริการเพื่อนำไป ประกอบเรื่องหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมติ ครม.
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติ ครม. และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการ จากหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารทะเบียนบ้าน
และบัตรประจำตัว ประชาชน

จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล
(เฉพาะเทศบาลที่จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและให้บริการงานทะเบียนราษฎร) ถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงงานของฝ่ายปกครองและงานอื่นๆ
ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนดให้เรียกเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจากประชาชนที่ยื่นคำร้องขอรับบริการ หรือกรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า
มีความจำเป็นต้องได้สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเสนอ
เรื่องต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือเพื่อการอื่นใดก็ตาม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาภาพถ่าย
เอกสารดังกล่าวหรือแนะนำให้ผู้ร้องไปขอคัดสำเนารายการทะเบียนบ้านหรือบัตร จากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้อง
เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม แต่ให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนารายการทะเบียนบ้านหรือรายการบัตรประจำตัว ประชาชนจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนบ้าน นั้นแทน โดยไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้

2. ให้อำเภอและท้องถิ่นพิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหาร
ประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง สามารถลดภาระของประชาชนในการติดต่อราชการ
โดยเฉพาะประเด็นการเรียกเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับบริการในเรื่องต่างๆ โดยถ้าเอกสารใดสามารถตรวจสอบได้จาก
เอกสารต้นฉบับที่จัดเก็บอยู่ที่หน่วยงานนั้น หรือสามารถตรวจได้จากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
ก็ให้ยกเว้นการเรียกเอกสารดังกล่าวและให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บหรือมีอยู่ในหน่วยงานแทน
เช่นงานบริการที่กำหนดให้เรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเพื่อตรวจสอบรายการบุคคลและที่อยู่ อาทิ
การขอเลขที่บ้าน การขอทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอจดทะเบียนรับรองบุตร การขอจดทะเบียนบันทึกฐานะ
ครอบครัว เป็นต้น

ถ้างานดังกล่าวไม่มีขั้นตอนที่ต้องบันทึกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน ก็สามารถยกเว้นการเรียก
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านจากผู้ยื่นคำขอ โดยใช้การตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแทนได้.