Living in Thailand

พระราชบัญญัติครอบครองงาช้าง พ.ศ. 2558

     

       

พระราชบัญญัติครอบครองงาช้าง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2558

มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

  • ผู้มีงาช้างบ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างบ้านไว้ในครอบครอง ต้องแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท กทม. สามารถแจ้งการครอบครองได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรับท้องที่ต่างจังหวัด สามารถแจ้งการครอบครองได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขา ภายในวันที่ 21 เม.ย.58 หรือสามารถแจ้งได้ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ. 555 ปณศ.จตุจักร กทม.10900 โดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ อส. กำหนด สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งได้ที่ WWW.DNP.GO.TH ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09 8950 5436, 08 8206 1223, 09 9563 6658 โทร./โทรสาร 0 2579 4621, 0 2561 4838 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ผู้ประสงค์ค้างาช้าง ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การนำเข้า-ส่งออกงาช้างบ้าน ต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เช่นเดียวกับผู้ประสงค์ค้างาช้างบ้าน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558

การครอบครองและค้างาช้างบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างบ้าน จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด กรณีที่พบว่ามีการครอบครองและค้างาช้างแอฟริกาที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายถือเป็นความผิดทันที
ทั้งนี้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เปิดให้ประชาชนที่ครอบครองงาช้างบ้านและผลิตภัณฑ์จากงาช้างบ้าน รวมทั้งผู้ค้างาช้างบ้าน มาจดทะเบียนการครอบครองและขออนุญาตค้างาช้างบ้าน