Living in Thailand

กฏหมายกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558

     

       

กฏหมายกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  • ๑ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้
    1. การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ
    2. การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกําหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานบริการ
  • ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้าขายหรือบริโภคเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานีขนส่ง พ.ศ.2558

อาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา ๔ มาตรา ๒๗ (๘) มาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบและคำแนะนำคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑ ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งตามกฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฑล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี