กระทรวงแรงงานแะสวัสดิการสังคม - Ministry of Labor and Social Welfare

กระทรวงแรงงานแะสวัสดิการสังคม

 • กรมการจัดหางาน
 • กรมการประชาสงเคราะห์
 • กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและค้มครองแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

Ministry of Labor and Social Welfare

 • Department of Employment
 • Department of Public Welfare
 • Department of Skill Development
 • Department of Labor Protection and Welfare
 • Social Security Office
 • Office of the Permanent Security for Ministry of Labor and Social Welfare
 • Office of the Secretary to the Minister