กระทรวงยุติธรรม - Ministry of Justice

กระทรวงยุติธรรม

 • กรมบังคับคดี
 • กรมคุมประพฤติ
 • ศาลฎีกา
 • ศาลแพ่ง
 • ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
 • ศาลแพ่งธนบุรี
 • ศาลภาษีอากรกลาง
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • ศาลแรงงานกลาง
 • ศาลอาญา
 • ศาลอาญากรุงเทพใต้
 • ศาลอาญาธนบุรี
 • ศาลอุทธรณ์
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 2
 • ศาลอุทธรณ์ภาค 3
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

Ministry of Justice

 • Legal Execution Department
 • Department of Probation
 • The Supreme Court
 • The Civil Court Ministry of Justice
 • The Civil Court of Southern Bangkok
 • The Civil Court of Thonburi
 • The Central Tax Court
 • The Central Juvenile and Family Court
 • The Central Labor Court
 • The Criminal Court
 • The Criminal Court of Southern Bangkok
 • The Criminal Court of Thonburi
 • The Court of Appeals
 • The Court of Appeals Region 1
 • The Court of Appeals Region 2
 • The Court of Appeals Region 3
 • Office of the Permanent Secretary Ministry of Justice
 • Office of the Secretary
 • Office of the Justice Affairs
 • Office of the Chief of Region 1