กระทรวงมหาดไทย - Ministry of Interior

กระทรวงมหาดไทย

 • กรมการปกครอง
 • กรมการผังเมือง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมโยธาธิการ
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมเคหะแห่งชาติ
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กรมประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • องค์การตลาด

Ministry of Interior

 • Department of Local Administration
 • Department of Town and Country Planking
 • The Community Development Department
 • Department of Lands
 • Public Works Department
 • Department of Corrections
 • National Housing Authority
 • Expressway And Rapid Transit Authority of Thailand
 • The Metropolitan Waterworks Authority
 • The Provincial Waterworks Authority
 • The Metropolitan Electricity Authority
 • Provincial Electricity Authority
 • Office of Permanent Secretary for Interior
 • The Office of Accelerated Rural Development
 • Office of the Secretary
 • The Marketing Organization