กระทรวงอุตสหกรรม - Ministry of Industry

กระทรวงอุตสหกรรม

 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด (บริษัทร่วมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม)
 • โรงงานน้ำตาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 • องค์กรเหมืองแร่ในทะเล

Ministry of Industry

 • Department of Mineral Resources
 • Department of Industrial Works
 • Department of Industrial Promotion
 • The Industrial Estate Authority of Thailand
 • Petroleum Authority of Thailand
 • Narayana Phand Company Ltd. (A Joint Venture with the Ministry of Industry)
 • Sugar Factories Inc. Department of Industrial Works
 • Office of the Permanent Secretary
 • Thai Industrial Standard Institute
 • Office of the Secretary to the Minister
 • The Office of Industrial Economic
 • Offshore Mining Organization