กระทรวงสธารณสุข - Ministry of Public Health

กระทรวงสธารณสุข

 • กรมการแพทย์
 • กรมควบคุมโรคติดต่อ
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • องค์การเภสัชกรรม

Ministry of Public Health

 • Department of Medical Services
 • Department of Communicable Disease Control
 • Department of Medical Sciences
 • Department of Mental Health
 • Department of Health Ministry of Public Health
 • The Food and Drugs Administration
 • Office of the Permanent Secretary
 • Office of the Secretary to the Minister
 • The Government Pharmaceutical Organization