กระทรวงการต่างประเทศ - Ministry of Foreigns Affairs
กระทรวงการต่างประเทศ
 • กรมการกงสุล
 • กรมพิธีการฑูต
 • กรมยุโรป
 • กรมเศรษฐกิจ
 • กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย
 • กรมสารนิเทศ
 • กรมองค์การระหว่างประเทศ
 • กรมอเมริกันและแปซิฟิกใต้
 • กรมอาเซียน
 • กรมเอเซียตะวันออก
 • กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 • สถานเอกอัครราชฑูต คณะฑูตถาวร ไทยในต่างประเทศ
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตร
Ministry of Foreigns Affairs
 • Department of Consular Affairs
 • Department of Protocol
 • Department of European Affairs
 • Department of Economic Affairs
 • Department of Treaties and Legal Affairs
 • Department of Information
 • Department of International Organizations
 • Department of American and South Pacific Affairs
 • Department of Asian Affairs
 • Department of East Asian Affairs
 • Department of South Asian Middle East And African Affairs
 • Royal Thai Embassies and Missions
 • Office of the Permanent Secretary
 • Office of the Secretary to the Minister