กระทรวงการคลัง - Ministry of Finance

กระทรวงการคลัง

 • กรมธนารักษ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • โรงงานไพ่
 • โรงงานยาสูบ
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

Ministry of Finance

 • The Treasury Department
 • The Comptroller General's Department
 • The Customs Department
 • The Excise Department
 • The Revenue Department
 • Krung Thai Bank Public Company Limited
 • Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives
 • President of Export Import Bank of Thailand
 • Government Housing Bank
 • Thai Playing Cards Manufacturing Factory
 • Thailand Tobacco Monopoly
 • Office of the Security Exchange Commission
 • Office of the Permanent Secretary for Finance
 • Fiscal Policy Office
 • The Government Lottery Office
 • Financial Sector Restructuring Authority