Living in Thailand

บุกรุกที่ดิน

 
     

       

ที่ดินของ ธาริต ที่ปากช่องได้มามิชอบ

ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาค 2 สอบที่ดินนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ (DSI) พบว่า เข้าข่ายแจ้งความเท็จ บุกรุกที่ดินนิคมสร้างตนเองลำตะคอง และที่ดินหลวง

เมื่อวันที่ 22 ตุลงคม 2557 พ.อ.สมหมาย บุษบา ฝ่ายกฏหมายกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาค 2, นายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิก สนช. ได้มีการตรวจสอบที่ดินและเอกสารการครอบครองที่ดินของนายธาริต พบว่า

  • ที่ดินอยู่บนเชิงเขาลาดชันเกินกว่า 35 องศา ซึ่งเป็นที่หลวงและไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้
  • ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง - จากการสตรวจสอบเอกสาร นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ได้ทำคำร้องขอหนังสือการ ทำ ประโยชน์ในที่ดิน (นค.2) เพื่อขอออกหนังสือการได้ทำประโยชน์ในที่ดิน (นค.3) โดยอ้างว่าเป็นเกษตรกร ซึ่งในขณะนั้น นายธาริต ทำงานเป็นพนักงานอัยการ จ.นครราชสีมา
  • นายธาริตได้มอบอำนาจให้นางวรรษมน เพ็งดิษฐ์ นำนค.3 มายื่นเพื่อขอออกโฉนดที่ดินจำนวน 10 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา
  • ที่ดินที่ตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 ไร่ ซึ่งแน่ชัดว่ามีการบุกรุกที่ดินเพิ่มเติมจากโฉนดเลขที่ 61365 ที่กรมที่ดินออกให้
  • นายเสรษฐวุฒิ เพ็งดิษฐ์ (น้องชายนายธาริต) ได้รับมอบอำนาจยื่นหนังสือขอออกโฉนดที่ดินแปลงที่ติดกับนายธาริต และมีการสร้างรัสอรทซึ่งรุกล้ำเข้าไปในเขตนิคมลำตะคองที่ยังไม่ได้มีการจัดสรร

มีความผิดเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พรบ. การจัดสรรที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511)

  • แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน (ความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา)
  • ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ (สร้างรีสอร์ทในที่ดินทำกิน)
  • บุกรุกที่ดินหลวง บุกรุกที่ดินนิคมสร้างตนเอง แผ้วถางทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ