กระทรวงศึกษาธิการ - Ministry of Education

กระทรวงศึกษาธิการ

 • กรมการศาสนา
 • กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • กรมพลศึกษา
 • กรมวิชาการ
 • กรมศิลปากร
 • กรมสามัญศึกษา
 • กรมอาชีวศึกษา
 • คุรุสภา
 • มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสำนักงานอธิการบดี
 • สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • สำนักงานสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
 • องค์การค้าของคุรุสภา

Ministry of Education

 • The Religious Affairs Department
 • Department of Non-Formal Education
 • Department Physical Education
 • Department of Curriculum and Instruction Development
 • The Fine Arts Department
 • Department General Education
 • Department of Vocational Education
 • The Teachers Council of Thailand
 • Mahamakut Buddhist University
 • Rajamangala Institute of Technology Office of the President
 • Office of the National Primary Education Commission
 • Office of The Private Education Commission
 • Office of The Teachers Civil Service Commission
 • Office of the National Culture Commission
 • Office of the Permanent Secretary
 • Office of the Secretary to the Minister
 • The Office of Rajabhat Institutes Council Education Ministry
 • Kuruspa Business Organization