การศึกษา - วุฒิ - ปริญญาบัตร Education and Academic
     

     

การศึกษา

 • ปฐมศึกษา (ป.1 - ป.6)
 • มัธยมศึกษา( ม.1 - ม.6)
 • การศึกษาวิชาชีพ
 • การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง
 • วิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย

Education

 • Elementary School (1st. - 6 grade)
 • Middle and High School (7th - 12 grade)
 • Vocational
 • Higher Vocational
 • College
 • University

ปริญญาบัตรและวุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตร (ป.1 - ม.6)
 • ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา ....
 • ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ....
 • ป.วิทยาศาสตร์ - ประกาศนียบัติวิทยาศาสตร์
 • ป.ศิลปศาสตร์ - ประกาศนียบัติศิลปศาสตร์
 • พณ.บ. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พณ.ม. พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

Academic and Degrees

 • Certificate (1st - 12 grade)
 • Vocational Certificate in ....
 • Higher Vocational Certificate in ....
 • A.S. Associate in Science
 • A.A. Associate in Arts
 • B.B.A. Bachelor of Business Administration
 • M.B.A. Master of Business Administration

ศึกษาศาสตร์

 1. กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
 2. กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต
 3. กศ.ด. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 4. ค.บ. ครุรุศาสตรยัณฑิต
 5. ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 6. ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 7. ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 8. ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 9. ศษ.ด. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 10. อ.ด. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 11. อ.บ. อักษรศาสตรบัณฑิต
 12. อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

การเมือง

 1. ท.ด. ดุษฎีบัณฑิตทางการฑูต
 2. น.บ. นิติศาตรบัณฑิต
 3. น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 4. น.ด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 5. ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
 6. ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 7. ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 8. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 9. รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

 1. กส.บ. เกษตรศาสตรบัณฑิต
 2. กส.ม. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 3. ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 4. ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 5. ส.ส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต

บริหารธุรกิจ - บัญชี

 1. บช.บ. บัญชีบัณฑิต
 2. บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
 3. บธ.บ. บริหารธุรกิจบัญฑิต
 4. บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
 5. บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต

แพทยศาสตร์

 1. ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. พ.บ. แพทยศาสตร์บัณฑิต
 3. พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 4. พย.ม. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 5. ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต
 6. ภ.ม. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 7. ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 8. ส.พ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 9. ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์

 1. ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 2. วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 4. วศ.ด. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 5. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 6. สภ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์

 1. วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
 2. วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 3. วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศิลปกรรมศาสตร์

 1. ศ.บ. ศิลปบัณฑิต
 2. ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต
 4. ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
 5. ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

 1. คศ.ม. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 2. ศส.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 3. ศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์

 1. นศ.บ. นิเทศศาตรบัณฑิต
 2. นศ.ม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 3. ว.บ. วารสารศาตรบัณฑิต
 4. สม.บ. สังคมวิทยาและมนุษวิทยาบัณฑิต
 5. สม.ม. สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิต

อุสาหกรรมศาสตร์

 1. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต
 2. อส.บ. อุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 3. ออ.บ. การออกแบบอุสาหกรรมบัณฑิต

Education Science

 1. B.E. Bachelor of Education
 2. M.E. Master of Education
 3. Doctor of Philosophy, Ed.D., Doctor of Education
 4. B.Ed. Bachelor of Education
 5. M.Ed. Master of Education
 6. Ph.D., Doctor of Education
 7. B.Ed. (...) Bachelor of Education
 8. M.Ed. (...) Master of Education
 9. Ph.D. (...) Doctor of Philosophy
 10. B.A. Bachelor of Arts
 11. M.A. Master of Arts
 12. Ph.D. Doctor of Philosophy

Political Science

 1. Ph.D. in Diplomacy, Doctor of Philosophy in Diplomacy
 2. LL.B. Bachelor of Laws
 3. LL.M. Master of Laws
 4. LL.D. Doctor of Laws
 5. B.A. (Political Science) Bachelor of Art Political Science
 6. M.A. (Political Science) Master of Arts Political Science
 7. Ph.D. (Political Science) Doctor of Philosophy Political Science
 8. B.A. (Public Administration) Bachelor of Arts (Public Administration)
 9. M.P..A. Master of (Public Administration)

Agricultural Science

 1. B.Agr. Bachelor of Agriculture
 2. M.Agr. Master of Agriculture
 3. B.Agr. Tech (...) Bachelor of Agricultural Technology (...)
 4. M.Agr. Tech (...) Master of Agriculture Technology (...)
 5. B.Agr. Ext. Coop. Bachelor of Agriculture Extension and Cooperatives

 

Business and Accounting

 1. B.Acc. Bachelor of Accountancy
 2. M.Acc. Master of Accountancy
 3. B.B.A. Bachelor of Business Administration
 4. M.B.A. Master of Business Administration
 5. D.B.A. Doctor of Business Administration

Medical Science

 1. D.D.S. Doctor of Dental Surgery
 2. M.D. Doctor of Medicine
 3. B.N.Se. Bachelor of Nursing Science
 4. M.N.Se. Master of Nursing Science
 5. B.P. Bachelor of Pharmacy, B.Sc. in Pham. Bachelor of Science in Pharmacy
 6. M.Sc. in Pham, Master of Science in Pharmacy
 7. B.P.H. Bachelor of Public Health
 8. D.V.M. Doctor of Veterinary Medicine
 9. M.P.H. Master of Public Health

Engineering

 1. B.L.A. Bachelor of Landscape Architecture
 2. B.Eng. Bachelor of Engineering
 3. M.Eng. Master of Engineering
 4. D.Eng. Doctor of Engineering
 5. B.Ar., B.Arch. Bachelor of Architecture
 6. M.Arch. Master of Architecture

Science

 1. B.Sc. Bachelor of Science
 2. M.Sc. Master of Science
 3. D.Sc. Doctor of Science

Arts

 1. B.A. Bachelor of Art
 2. B.F.A. Bachelor of Fine Arts
 3. B.F.A. Bachelor of Fine Arts and Applied Arts
 4. M.F.A. Master of Fine Arts
 5. M.A.T. Master of Arts in Teaching

Economics

 1. M.H.E. Master of Home Economics
 2. B.Econ. Bachelor of Economics
 3. M.Ec., M.Econ. Master of Economics

Social Science

 1. B.A. (Communication Arts) Bachelor of Arts (Communication Arts)
 2. M.A. (Communication Arts) Master of Arts (Communication Arts)
 3. M.P..A. Master of (Public Administration)
 4. B.A. Bachelor of Arts
 5. M.A. Master of Arts

Industrial Science

 1. B.I.Ed. (...) Bachelor of Industrial Education
 2. B.Ind. Tech. (...) Bachelor of Industrial Technology
 3. B.I.D. Bachelor of Industrial Design

ปริญญาบัตร

 1. กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต
 2. กศ.ม. การศึกษามหาบัณฑิต
 3. การศึกษาดุษฎียัณฑิต
 4. กส.บ. เกษตรศาสตรบัณฑิต
 5. กส.ม. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 6. ค.บ. ครุรุศาสตรยัณฑิต
 7. ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 8. ค.ด. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 9. คศ.ม. คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 10. ค.อ.บ. ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต
 11. ท.ด. ดุษฎีบัณฑิตทางการฑูต
 12. ท.บ. ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 13. ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 14. ทษ.ม. เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 15. น.บ. นิติศาตรบัณฑิต
 16. น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 17. น.ด. นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 18. นศ.บ. นิเทศศาตรบัณฑิต
 19. นศ.ม. นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 20. บช.บ. บัญชีบัณฑิต
 21. บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
 22. บธ.บ. บริหารธุรกิจบัญฑิต
 23. บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
 24. บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัญฑิต
 25. พ.บ. แพทยศาสตร์บัณฑิต
 26. พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 27. พย.ม. พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 28. ภ.บ. เภสัชศาสตรบัณฑิต
 29. ภ.ม. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 30. ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 31. ร.บ. รัฐศาสตรบัณฑิต
 32. ร.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 33. ร.ด. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 34. รป.บ. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 35. รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 36. วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต
 37. วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 38. วท.ด. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 39. ว.บ. วารสารศาตรบัณฑิต
 40. วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 41. วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 42. วศ.ด. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 43. ศ.บ. ศิลปบัณฑิต
 44. ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
 45. ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต
 46. ศส.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 47. ศ.ม. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 48. ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต
 49. ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 50. ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 51. ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 52. ศษ.ด. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 53. สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 54. สภ.ม. สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 55. ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 56. ส.พ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 57. ส.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 58. สม.บ. สังคมวิทยาและมนุษวิทยาบัณฑิต
 59. สม.ม. สังคมวิทยาและมนุษวิทยามหาบัณฑิต
 60. ส.ส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต
 61. อ.บ. อักษรศาสตรบัณฑิต
 62. อ.ม. อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
 63. อ.ด. อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 64. อส.บ. อุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 65. ออ.บ. การออกแบบอุสาหกรรมบัณฑิต

 

 1. B.E. Bachelor of Education
 2. M.E. Master of Education
 3. Doctor of Philosophy, Ed.D., Doctor of Education
 4. B.Agr. Bachelor of Agriculture
 5. M.Agr. Master of Agriculture
 6. B.Ed. Bachelor of Education
 7. M.Ed. Master of Education
 8. Ph.D., Doctor of Education
 9. M.H.E. Master of Home Economics
 10. B.I.Ed. (...) Bachelor of Industrial Education
 11. Ph.D. in Diplomacy, Doctor of Philosophy in Diplomacy
 12. D.D.S. Doctor of Dental Surgery
 13. B.Agr. Tech (...) Bachelor of Agricultural Technology (...)
 14. M.Agr. Tech (...) Master of Agriculture Technology (...)
 15. LL.B. Bachelor of Laws
 16. LL.M. Master of Laws
 17. LL.D. Doctor of Laws
 18. B.A. (Communication Arts) Bachelor of Arts (Communication Arts)
 19. M.A. (Communication Arts) Master of Arts (Communication Arts)
 20. B.Acc. Bachelor of Accountancy
 21. M.Acc. Master of Accountancy
 22. B.B.A. Bachelor of Business Administration
 23. M.B.A. Master of Business Administration
 24. D.B.A. Doctor of Business Administration
 25. M.D. Doctor of Medicine
 26. B.N.Se. Bachelor of Nursing Science
 27. M.N.Se. Master of Nursing Science
 28. B.P. Bachelor of Pharmacy, B.Sc. in Pham. Bachelor of Science in Pharmacy
 29. M.Sc. in Pham, Master of Science in Pharmacy
 30. B.L.A. Bachelor of Landscape Architecture
 31. B.A. (Political Science) Bachelor of Art Political Science
 32. M.A. (Political Science) Master of Arts Political Science
 33. Ph.D. (Political Science) Doctor of Philosophy Political Science
 34. B.A. (Public Administration) Bachelor of Arts (Public Administration)
 35. M.P..A. Master of (Public Administration)
 36. B.Sc. Bachelor of Science
 37. M.Sc. Master of Science
 38. D.Sc. Doctor of Science
 39. B.A. Bachelor of Art
 40. B.Eng. Bachelor of Engineering
 41. M.Eng. Master of Engineering
 42. D.Eng. Doctor of Engineering
 43. B.F.A. Bachelor of Fine Arts
 44. B.F.A. Bachelor of Fine Arts and Applied Arts
 45. M.F.A. Master of Fine Arts
 46. B.Econ. Bachelor of Economics
 47. M.Ec., M.Econ. Master of Economics
 48. B.A. Bachelor of Arts
 49. M.A.T. Master of Arts in Teaching
 50. B.Ed. (...) Bachelor of Education
 51. M.Ed. (...) Master of Education
 52. Ph.D. (...) Doctor of Philosophy
 53. B.Ar., B.Arch. Bachelor of Architecture
 54. M.Arch. Master of Architecture
 55. B.P.H. Bachelor of Public Health
 56. D.V.M. Doctor of Veterinary Medicine
 57. M.P.H. Master of Public Health
 58. B.A. Bachelor of Arts
 59. M.A. Master of Arts
 60. B.Agr. Ext. Coop. Bachelor of Agriculture Extension and Cooperatives
 61. B.A. Bachelor of Arts
 62. M.A. Master of Arts
 63. Ph.D. Doctor of Philosophy
 64. B.Ind. Tech. (...) Bachelor of Industrial Technology
 65. B.I.D. Bachelor of Industrial Design
     
     
     
  All Rights Reserved