กระทรวงพาณิชย์ - Ministry of Commerce

กระทรวงพาณิชย์

 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมการค้าภายใน
 • กรมการประกันภัย
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมทะเบียนการค้า
 • กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
 • สำนักงานปลัดกระทรวง กรทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • องค์การคลังสินค้า

Ministry of Commerce

 • Department of Foreign Trade
 • Department of Internal Trade
 • Department of Insurance
 • Department of Intellectual Property
 • Department of Commercial Registration
 • Department of Business Economics
 • Department of Export Promotion
 • Office of the Permanent Secretary Ministry of Commerce
 • Office of the Secretary to the Ministry
 • Public Warehouse Organization