งบประมาณประจำปี 2558

 

       

งบประมาณประจำปี 2558


สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านงบประมาณประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558

กระทรวง / หน่วยงาน ปี 2558 (ล้านบาท) ปี 2557 (ล้านบาท)
งบกลาง 365,084.4 343,131.0
สำนักนายกรัฐมนตรี 33,737.8 32,160.3
กระทรวงกลาโหม 193,499.8 183,820.0
กระทรวงการคลัง 186,336.5 228,796.6
กระทรวงต่างประทเศ 8,593.0 8,624.0
กระทรงท่องเที่ยวและกีฬา 8,302.4 13,807.0
ก.พัฒนาสังคมฯ 9,539.1 10,324.6
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 81,891.5 76,841.0
กระทรวงคมนาคม 112,382.2 100,577.3
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 30,406.6 31,487.3
กระทรวงเท็คโนโลยีสารสนเทศฯ 5,723.7 9,457.4
กระทรวงพลังงาน 1,997.0 2,058.7
กระทรวงพาณิชย์ 7,341.9 9,171.6
กระทรวงมหาดไทย 341,220.3 333,145.2
กระทรวงยุติธรรม 22,229.7 19,735.5
กระทรวงแรงงาน 33,682.4 30,353.2
กระทรวงวัฒนธรรม 7,078.7 6,624.7
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเท็คโนโลยี 8,942.7 8,763.6
กระทรวงศึกษาธิการ 502,245.5 482,778.6
กระทรวงสาธารณสุข 109,883.3 106,102.9
กระทรวงอุสาหกรรม 5,928.8 6,581.2
ส่นราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 106,137.7 101,402.9
หน่วยงานของรัฐสภา 6,844.7 9,422.3
หน่วยงานของศาล 20,037.2 16,833.3
หน่วยงานอิสระของรัฐ 13,529.9 14,420.1
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 18,065.7 18,170.0
รัฐวิสาหกิจ 148,650.4 149,832.3
สภากาชาดไทย 5,981.3 5,110.8
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 137,760.5 152,032.9
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 41,965.3 13,423.7