กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - Ministry of Agreculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมชลประทาน
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตร์
 • กรมป่าไม้
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • องค์การสวนยาง
 • องค์การสะพานปลา
 • องค์การอุสาหกรรมป่าไม้
Ministry of Agreculture and Cooperatives
 • The Royal Irrigation Department
 • Department of Cooperative Auditing
 • Department of Fisheries
 • Department of Livestock Development
 • Royal Forest Department
 • Land Development Department
 • Department of Agriculture
 • Department of Agriculture Extension
 • Cooperative Promotion Department
 • The Thai Plywood Company Limited
 • Office of the Rubber Replanting Aid Fund
 • Agriculture Land Reform Office
 • Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture Cooperative
 • Office of the Secretary to the Minister
 • Office of Agriculture Economics
 • Marketing Organization for Farmers (MOF)
 • Dairy Farming Promotion Organization of Thailand
 • Rubber Estate Organization
 • Fish Marketing Organization
 • The Forest Industry Organization